Historisk arkiv

Forskningsmiljøer over hele landet får én milliard kroner til laboratorier og utstyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Forskningsmiljøer over hele landet får én milliard kroner til laboratorier og utstyr 16 prosjekter innen blant annet helseforskning, datahåndtering og bærekraftig matproduksjon får nå til sammen én milliard kroner til ny forsknings-infrastruktur.

– Tilgang til data og godt utstyr gjør Norge attraktivt for toppforskere og studenter. Nye forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser er en viktig del av satsningen vår på forskning og høyere utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Det er Forskningsrådet som står for tildelingen. Pengene skal bidra til å gi næringslivet et konkurransefortrinn og gjør det mulig for norske forskningsmiljøer å hevde seg helt i toppen internasjonalt.

- Det er også viktig for å sikre Norges evne til innovasjon og bidra til den omstillingen vi må igjennom fremover, sier Nybø.

Viktig for næringsliv og forskningsmiljøer landet rundt

Det er hard konkurranse om midler til infrastruktur. Forskningsrådet mottok 114 søknader om økonomisk støtte. En av dem som får penger er Norsk institutt for vannforskning. Ved hjelp av blant annet droner og systemer for å vise og laste ned data vil forskere kartlegge miljøet langs kysten med langt større nøyaktighet enn ved dagens metoder. Dronesystemet vil ha verdi for forskningsmiljøer og havbruksnæringen i hele Norge.

– Dette er et godt eksempel på at prosjektene som når opp må ha nasjonal betydning, og være tilgjengelig for næringsliv og forskningsmiljøer over hele landet. Tildelingen på en milliard kroner til topp moderne verktøy for datahåndtering, laboratorier og utstyr bidrar til å øke forskningskapasiteten vår, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen.

Til sammen ble det søkt om nær syv milliarder kroner.  Nå skal de 16 prosjektene som har blitt valgt ut forhandle med Forskningsrådet om hvor stor del av potten på en milliard kroner de skal få.

– Vi ser at finansieringsordningen bidrar til samarbeid i sektoren. Det leverer derfor godt på målet om at de ulike forskningsmiljøene skal jobbe mer sammen om etablering og drift av forskningsinfrastruktur, sier Røttingen.

Fakta om utlysningen

  • Forskningsrådets lyste ut én milliard kroner til forskningsinfrastruktur høsten 2018
  • 114 konsortier søkte til sammen om nær syv milliarder kroner
  • Forskningsrådets styre har kvalitetssikret søknadsbehandlingen og vedtatt å innvilge 16 av søknadene.  
  • Internasjonale fageksperter har vurdert de foreslåtte infrastrukturene ut fra potensialet de har til å gi forskning av høy vitenskapelig kvalitet.  
  • Administrasjonen i Forskningsrådet har vurdert infrastrukturene ut fra norske forskningsprioriteringer. 

Les mer på Forskningsrådets nettsider

Tildelingene går til:

(Merk at det kun er opplyst om beløpet hvert enkelt prosjekt har søkt om. Endelig sum for tildeling til det enkelte prosjekt blir avgjort utover høsten i forhandlinger mellom Forskningsrådet og det enkelte konsortium.)

Fagområde

Prosjekttittel/Infrastruktur

Søkerkonsortium (vertsinstitusjon uthevet)

Bioressurser

FoodPilotPlant Norway: Upgrading of the Pilot Plant Facilities for Food Processing at Campus Ås (phase II)

Pilot Plant er en etablert forskningsinfrastruktur for matforskning. Nå styrkes arbeidet med bærekraftig matproduksjon og økt produktkvalitet. Infrastrukturen har høy relevans for næringsliv og samfunn, og holder høy internasjonal kvalitet. 

Søkt beløp: 58 063 000 kroner

NMBU, NOFIMA

Bioteknologi

National network of Advanced Proteomics Infrastructure (NAPI)

NAPI er en nasjonal infrastruktur for proteomikk (proteinanalyser) og bygger på et eksisterende nettverk som ble etablert under FUGE-satsingen. Infrastrukturen er fremhevet på veikartet som støtteverdig. Det er tidligere blitt investert store midler i genanalyser. Nå er tiden inne for investeringer i proteinanalyser.

Søkt beløp: 101 650 000 kroner

UiO, OUS, Akershus univ sykehus, NTNU, NMBU, UiB, UiT

Bioteknologi

BioMedData - an infrastructure for data sharing and management

Infrastruktur for datahåndtering og datadeling innenfor biologisk og medisinsk forskning. Infrastrukturen skal bidra til bedre koordinering mellom etablerte infrastrukturer ved å legge til rette for tettere samarbeid og bedre dataflyt på tvers av de ulike infrastrukturene. Prosjektet støtter oppunder åpen forskning og deling/utnyttelse av forskningsdata. Forankret i ESFRI-prosjektet – ELIXIR.

Søkt beløp: 17 345 000 kroner

UiB, UiT, NMBU, NTNU, UiO

E-INFRA/IKT

E-INFRA 2018 - a national e-infrastructure for science.

Prosjektet skal sikre at den nasjonale e-infrastrukturen for tungregning og stordatalagring vil kunne betjene de forventede behovene hos norske forskningsmiljøer de kommende årene. Prosjektet er sentralt for at dataintensiv forskning i Norge skal kunne fortsette på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Søkt beløp: 357 857 000 kroner

UNINETT SIGMA2 AS

Fornybar energi

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology Laboratories

Infrastrukturen vil være svært attraktiv for norsk og internasjonal forskning og kunne styrke Norges posisjon som verdensledende på forskning innenfor vannkraft. Vannkraft er av stor betydning for Norge og er høyt prioritert i Energi21. Norsk vannkraft blir viktig i et fornybart energimarked i Europa.

Søkt beløp: 65 220 000 kroner

NTNU, NINA, SINTEF ENERGI AS

Fornybar energi

INFRASTRUCTUR APPLICATION ON MATERIALS RESEARCH FOR TRANSPORTING HYDROGEN (SMART-H)

Forskningsinfrastruktur for å studere materialer for transport av hydrogen. Utfordringen er metallsprøhet forårsaket av hydrogen ved høye trykk. Dette er særlig viktig for gassrør som kan brukes til transport av H2.

Søkt beløp: 76 294 000 kroner

NTNU, SINTEF AS

Fornybar energi

ECCSEL Research Infrastructure for Norwegian Full-Scale CCS

Søknaden gjelder oppgradering og videreutvikling av eksisterende fasiliteter som muliggjør forskning på storskala transport og lagring av CO2. Infrastrukturen fikk bevilgning gjennom INFRASTRUKTUR etter utlysningene i 2012 og 2014 og er fremhevet på Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. Norge er vertskap for ESFRI-infrastrukturen ECCSEL ERIC.

Søkt beløp: 192 621 000 kroner

SINTEF ENERGI, SINTEF Industri, IFE, NORSAR

Medisin og helse

Continuation and strengthening of the Norwegian Clinical Research Infrastructure Network (NorCRIN) - "NorCRIN 2"

Infrastrukturen skal legge til rette for gjennomføring av kliniske studier av høy kvalitet. Midler går til oppgradering og videreføring der formålet er å ivareta utviklingen av metodikk og krav til kliniske studier og sørge for en langsiktig og bærekraftig drift.

Søkt beløp: 53 090 000

ST. OLAVS HOSPITAL, UNN, AHUS, HELSE BERGEN, HELSE STAVANGER, OUS

Medisin og helse

Norwegian Brain Initiative (NORBRAIN) – a large-scale infrastructure for 21st century neuroscience: Stage 3

Prosjektet gjelder tredje fase av infrastrukturen, som leverer nevroteknologi og forskning i verdensklasse. Fase tre handler om oppgradering, nyinvestering av utstyr og utvidelse av konsortiet med en node ved UiB for å sikre at infrastrukturen hoder seg i den internasjonale forskningsfronten.

Søkt beløp: 63 800 000 kroner

NTNU, UiB, UiO

Humaniora

Common Language Resources Infrastructure Norway Upgrade (CLARIN)

Prosjektet gjelder oppgradering av den nasjonale noden i en felleseuropeisk infrastruktur for språkteknologi. Infrastrukturen gir store forskningsmuligheter innenfor språkvitenskap og er nyttig for flere fag innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Oppgraderingen vil gi nye tjenester og verktøy for forskningen og sikre at infrastrukturen forblir en del av det europeiske nettverket for språkdatabaser.

Søkt beløp: 12 563 000 kroner

UiB, NHH, NASJONALBIBLIOTEKET, NSD, UiO, UiT 

Klima og miljø

Norwegian Infrastructure for drone-based research, mapping and monitoring in the coastal zone

Ved hjelp av droner, skylagring, maskinlæring og en web-basert løsning for å vise og laste ned data, vil forskere kunne kartlegge miljøet langs kysten med langt større nøyaktighet enn ved dagens metoder. Dronesystemet vil ha verdi for forskningsmiljøer og havbruksnæringen i hele Norge.

Søkt beløp: 79 4270 00 kroner

NIVA, NINA, HI, NTNU, NR, Stiftelsen FRID-Arendal

Klima og miljø

The Norwegian node for the European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory

Det skal etableres en norsk node av et europeisk prosjekt for havbunn- og vannmasseobservasjon. Noden skal oppgradere, drive og vedlikeholde fem observasjonsbøyer i Norskehavet og Framstredet. Prosjektet skal bidra til kunnskap om driverne for endring i vannmassene, havsirkulasjon, forsuring og utveksling av varme og kjemi. Formålet er blant annet å forbedre modeller og varsling om endringer.

Søkt beløp: 71 328 000 kroner

UiB, HI, CMR (NORCE), MET.NO, NORCE, NPI, UiB, UiT

Maritim teknologi

Ocean Space Field Laboratory Trondheimsfjorden

Med Ocean Space Center ønsker SINTEF og NTNU å etablere fremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Feltlaboratoriet de får støtte til er en viktig brikke i etableringen av senteret, og blir samtidig en nasjonal forskningsinfrastruktur med langt bredere relevans for norske marintekniske fagmiljøer.

Søkt beløp: 184 235 000 kroner

SINTEF OCEAN AS, NTNU, SINTEF

Nanoteknologi og avanserte materialer

Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility III

NorFab er en ressurs for forskning og innovasjon innenfor mikro- og nanoteknologi. Renromsfasiliteten skal nå oppgraderes med nyutviklet utstyr og sikres langsiktig drift.

Søkt beløp: 185 427 000 kroner

NTNU NanoLab, SINTEF AS, UiO, UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Petroleumsteknologi

Norwegian P&A Laboratories

Plugging og avstenging av oljebrønner er et fagområde som er prioritert i næringen, den nasjonal OG21-strategi og i de nasjonale programmene PETROMAKS2/ DEMO2000.

Søkt beløp: 99 125 000 kroner

SINTEF Industri, UiS, NORCE, NTNU

Samfunnsvitenskap

National Microdata Platform for Norwegian and International Research and Analysis

Prosjektet bygger på RAIRD-infrastrukturen, som gjør SSBs registerdata tilgjengelige for forskning i anonymisert form. Microdata.no skal gi forskere forenklet tilgang til disse dataene gjennom et system der forskerne får ut anonyme resultater på grunnlag av metadata, uten å se eller laste ned data. Plattformen vil gjøre det mulig å kombinere egne data i analysene. Infrastrukturen vil også være attraktiv for forskning internasjonalt.

Søkt beløp: 69 974 000 kroner

SSB, OUS, NSD