Forsiden

Historisk arkiv

Gir flere voksne mulighet til å kvalifisere seg til fagbrev

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen fortsetter satsingen på yrkesfag og deler nå ut 16 millioner kroner til et prøveprosjekt gjennom Kompetansepluss-ordningen. – Vi må ruste folk for fremtidens arbeidsliv. I 2030 kan vi mangle 100.000 fagarbeidere. Med fagbrev står du tryggere i jobben og bidrar med viktig kompetanse inn i bedriften, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Kompetansepluss prøveordning med fagopplæring ble lansert i 2018. Ordningen gir deltakere opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk i sammenheng med det yrket de ønsker å ta fagbrev i. Målgruppen er arbeidstakere med lave grunnleggende ferdigheter og lang arbeidserfaring. Kompetanse Norge mottok 78 søknader og nå får 52 prosjekter landet rundt til sammen 16 millioner kroner.

– Norge trenger fagarbeiderne. Vi startet denne ordningen fordi et fagbrev er svaret på mange utfordringer i vårt samfunn. Bedriftene får kompetansen de trenger og kan være mer konkurransedyktige. Fagbrev gir trygghet og bidrar til at voksne med lang erfaring får formell kompetanse. Det er også noe de kan bygge videre på i møte med teknologiske endringer. Dette er et ledd i regjeringens kompetansereform, sier Sanner.

Stor interesse fra byggebransjen

Det er god spredning i årets søknader, både geografisk og faglig. Det har også kommet inn søknader på fag som ikke var representert i fjor, eksempelvis tømrerfaget, kokkefaget, maler, asfaltarbeider og blikkenslager med flere. Byggfagene har fortsatt flest søknader med opplæring i mange ulike fagbrev. Det er både kommunale og private bedrifter som får tilskudd i denne runden, og blant annet Trondheim kommune, Songdalen kommune, ColorLine, Nortua og Lerøy er på tilskuddslisten.

– Innenfor enkelte fagområder i byggebransjen er det utfordrende å få tak i fagfolk, i tillegg til at det er vanskelig å rekruttere unge. Derfor er det veldig bra at vi kan tildele midler til opplæring som gir et godt utgangspunkt for å ta bygg- og anleggsfag, som vi forventer vil ha et stadig økende behov for arbeidskraft også i årene framover, sier fungerende direktør Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge.

Fylke

Antall prosjekter

Beløp

Oppland

1

130 000

Nord-Trøndelag

2

520 000

Sør-Trøndelag

7

2 470 000

Vest-Agder

3

1 170 000

Rogaland

4

1 560 000

Oslo

5

1 430 000

Buskerud

2

780 000

Hordaland

5

1 560 000

Hedmark

2

390 000

Møre og Romsdal

2

650 000

Troms

3

845 000

Nordland

6

1 885 000

Akershus

3

780 000

Sogn og Fjordane

1

260 000

Vestfold

5

1 300 000

Telemark

1

520 000

Sum

52

16 250 000

 www.kompetansenorge.no/tildelinger kan du se hvem som har fått midler i årets tildeling.

Hva er Kompetansepluss?

  • Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om midler gjennom ordningen.
  • Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning for personer som har minimum 5 års erfaring innen et fagområdet. Det innebærer at de ikke behøver noen form for opplæring før de går opp til fagprøven.
  • Kompetanse Norge forvalter og tildeler midler til prøveordningen med opplæring i svake grunnleggende ferdigheter i sammenheng med fagområdet det kan være aktuelt å ta en fagopplæring. Kompetanse Norge forvalter Kompetanseplussordngien på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
  • Kompetanse Norge har mottatt 78 søknader til Kompetansepluss prøveordning med fagopplæring. Av disse er 52 kvalifisert. Målgruppen for ordning er voksne arbeidstakere med lang erfaring fra eget fagfelt, men lav formell utdanning.
  • I 2018 ble det tildelt 10,5 mill. kroner til 34 prosjekter under denne prøveordningen.

Regjeringens kompetansereform Lære hele livet

  • Målet med kompetansereformen Lære hele livet er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.
  • Stadig flere jobber krever formell kompetanse, men også høyt utdannede opplever at de trenger faglig påfyll i et moderne arbeidsliv.
  • I 2019 oppga 41 prosent av norske virksomheter at de hadde et udekket kompetansebehov, ifølge Kompetanse Norges virksomhetsbarometer.
  • Regjeringen foreslår til sammen over 300 millioner kroner til tiltak knyttet til kompetansereformen i 2020.