Historisk arkiv

Vil gjøre det enklere for innvandrere å få vist hva de kan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

For å få flyktninger og innvandrere raskere inn i arbeidslivet foreslår regjeringen å åpne for at de kan få vurdert sin realkompetanse på andre språk enn norsk og samisk.

– For å lykkes med integrering, er det avgjørende at innvandrere får brukt kompetansen de har fra hjemlandet så raskt som mulig. Det er mange som har god utdanning og praktisk erfaring de ikke kan redegjøre for på norsk, før de har lært språket godt nok. Derfor mener vi det er lurt å åpne for vurderinger på andre språk, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen (H).

Gode muligheter for kvalifisering, opplæring og rask godkjenning av medbrakt kompetanse er sentrale faktorer for å lykkes med integrering. Realkompetansevurdering er et viktig virkemiddel i dette, og kan bidra til at voksne raskere når sine mål og kan komme seg i arbeid.

– Det er viktig å legge til rette for at flere får vist og dokumentert kompetansen sin på et tidlig tidspunkt. Slik vil innvandrere komme fortere i arbeid og bli mer selvhjulpne. Vi har gjort forsøk i flere fylker med gode resultater, sier Remen.

Pågår prøveprosjekt
Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Realkompetansevurdering er å vurdere den enkeltes kompetanse opp mot fastsatte kriterier. Etter dagens regelverk må en slik vurdering foregå på enten norsk eller samisk. Dette skaper utfordringer for innvandrere og flyktninger som er nylig ankommet til Norge.

Det pågår allerede prøveprosjekter i fylkeskommunene Nordland, Trøndelag, Vestfold, Vest-Agder, og Oslo kommune. I prøveprosjektene har vurderingen vært gjennomført med tolker, tospråklige konsulenter og bruk av engelsk. I tillegg har det vært gjennomført praktiske prøver.

Regjeringen foreslår å endre regelverket, slik at fylkeskommunene selv kan vurdere når de har behov for å tilby realkompetansevurdering på et annet språk. Dette vil være en løsning som gir fylkeskommunene et viktig virkemiddel til å få innvandrere raskt i arbeid.

Se høringen på Udir.no

FAKTA

  • Godkjent realkompetanse kan gi den voksne dokumentasjon på godkjent kompetanse i fag, og/eller avkortet og tilpasset opplæringstilbud
  • Det anbefales at realkompetansevurdering på annet språk enn norsk og samisk ikke skal være en individuell rett, men noe fylkeskommunene kan velge å tilby.
  • Forslaget sendes nå på høring med frist 10.10.19