Historisk arkiv

Nasjonalt tilsyn med private barnehager legges til Molde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil opprette et nasjonalt økonomisk tilsyn for private barnehager. Det nye tilsynet skal være i Molde. – Økonomisk tilsyn er viktig for å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode, og for å sikre mer åpenhet. Derfor vil vi ha et nasjonalt tilsyn, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

En undersøkelse fra Agenda Kaupang viser at det i dag er varierende kunnskap og kapasitet i kommunene til å føre økonomisk tilsyn med private barnehager. Bare én prosent av de private barnehagene hadde økonomisk tilsyn i perioden 2013 til 2016.

– De siste årene har vi fått flere store barnehagekjeder. Kommunene kan i dag ikke føre tilsyn med alle barnehager i samme selskap, hvis de ligger i ulike kommuner. Grunnen er at de bare kan føre tilsyn i egen kommune. Det gjør det vanskeligere å følge pengene, sier Sanner

Tilsynet legges til Molde

Tilsynet vil være underlagt Utdanningsdirektoratet, og legges til direktoratets avdeling i Molde. Den nye enheten må bygges opp over noe tid, og Kunnskapsdepartementet anslår at tilsynet på sikt bør bestå av om lag 30 årsverk.

– Utdanningsdirektoratet har allerede en avdeling i Molde, og de har derfor gode forutsetninger for å bygge opp et nasjonalt tilsyn med barnehager. På denne måten får vi et samlet, spesialisert fagmiljø som kan løse tilsynsoppgavene effektivt, sier Sanner.

I arbeidet med å plassere det nye tilsynet, har Kunnskapsdepartementet vurdert Utdanningsdirektoratets kontorer i Oslo, Tromsø, Hamar og Molde. Avdelingene i Molde har i dag i overkant av 20 ansatte, og har ansvaret for økonomi og tilskuddsforvaltning. Det innebærer at man kan dra fordeler av den kompetansen og de systemene som er plassert i Molde fra før.

Kommunene vil fortsatt føre tilsyn med barnehagene når det gjelder regelverk som ikke handler om økonomi.

Over 1 200 statlige jobber ut av Oslo-området

Med denne etableringen, vil regjeringen ha vedtatt å etablere eller flytte totalt 1 222 statlige arbeidsplasser ut av Oslos arbeidsmarkedsregion siden 2013.

– Vettet er jevnt fordelt her i landet, og det er ingen grunn til å konsentrere de statlige arbeidsplassene i Oslo. Dette er viktig kompetansearbeidsplasser, og nå viser regjeringen igjen at vi ønsker å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslos arbeidsmarkedsregion, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Støtte for nasjonalt tilsyn med private barnehager

Forslaget om å flytte ansvaret for økonomitilsynet har vært på offentlig høring og et flertall av høringsinstansene støtter regjeringens forslag. Det gjelder både de private barnehagene og kommunene som har uttalt seg i høringen.

Å flytte ansvaret for tilsyn med økonomiske forhold fra kommunene til nasjonalt nivå krever lovendring. Regjeringen tar sikte på å fremme et lovforslag for Stortinget i løpet av 2019.