Forsiden

Historisk arkiv

Læreplan for nytt valgfag i ungdomsskolen kan prøves ut:

Nytt valgfag skal gjøre flere interessert i yrkesfag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Praktisk håndverksfag blir innført som nytt valgfag i ungdomsskolen. Målet er å gi elevene erfaringer med ett eller flere håndverk. – Ved å prøve ut ulike sider av håndverksfag kan elevene oppdage og bli bedre kjent med hva ulike yrker innebærer, og det kan gjøre dem bedre rustet når de skal velge linje på videregående skole, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Bilde av Jan Tore Sanner som ser på at elever jobber
Hensikten med det nye valgfaget er også å gi elever mulighet til å velge mer praktiske fag på ungdomsskolen. Her er statsråd Jan Tore Sanner til stede under en valgfagtime ved Hundsund skole. Foto: KD

En forsøkslæreplan for det nye valgfaget praktisk håndverksfag er nå klar til å prøves ut – allerede fra høsten er det mulig for ungdomsskoler som ønsker det å tilby faget til elevene sine.

Ønsker økt rekruttering til yrkesfag og mindre kjønnsforskjeller
Det nye valgfaget; praktisk håndverksfag, har noen likhetstrekk med dagens valgfag design og redesign, men det er lagt mer vekt på at elevene får øve og oppleve mestring innenfor et håndverksområde. Elevene skal bli i stand til å møte nye utfordringer og samtidig videreutvikle de ferdighetene de for eksempel lærer i kunst og håndverk.

– Valgfaget, praktisk håndverksfag, skal være en arena hvor elevene får oppleve skaperglede, engasjement og utforskertrang. Vi legger vekt på at skolene skal ha samarbeid med lokale bedrifter. Jeg håper faget kan gi elevene en smakebit av yrker de ikke kjenner noe særlig til fra før og inspirerer elevene, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Et viktig mål med det nye valgfaget er å styrke rekrutteringen til yrkesfag og motvirke en tradisjonell kjønnsdeling av arbeidslivet. Vi vil gjerne ha flere kvinnelige tømrere og mannlige skreddere.

– Jeg håper særlig at jenter kan oppdage tradisjonelle mannsyrker, og gutter få interesse for yrker som er dominert av kvinner. I dag velger menn særlig bygg og anlegg og elektrofag, eller å bli snekkere, anleggsmaskinførere, murere og taktekkere, mens kvinner velger helse- og oppvekstfag eller kunst og design og arkitektur. Men vi trenger begge kjønn i alle yrker, sier Sanner.

Hensikten med faget er også å gi elever mulighet til å velge mer praktiske fag på ungdomsskolen. Også teorien som inngår i det praktiske håndverksfaget skal være tett knyttet til det praktiske. 

Faget skal gjøre elevene bedre kjent med arbeidslivet
Et annet viktig mål med det nye valgfaget er at flere unge skal bli i stand til å ta miljøbevisste valg for en bærekraftig utvikling.

– Ved at elevene utvikler forståelse for egenskapene til råmaterialer og bruksområder til materialene gjennom å skape noe selv, vil de kunne få økt respekt for ressursene vi bruker, mener kunnskapsministeren.

Samarbeid med lokale håndverksbedrifter er en viktig del av arbeidet med det nye valgfaget. Gjennom samarbeid med lokale bedrifter og håndverkere kan elevene få mye bedre kjennskap til arbeidslivet enn de gjør bare gjennom aktiviteter i klasserommet.

– Jeg har stor tro på at dette faget kan bidra til at flere vet mer om yrkesfag før de velger videre utdanning og arbeid. På den måten kan de gjøre valg som er mer basert på egne erfaringer og kunnskap enn før, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner. 

Fakta

Elever på 8. trinn, 9. trinn og 10. trinn har valgfag, og kan velge ett valgfag hvert år. Per år utgjør hvert valgfag 57 timer. Skolene må tilby minst to valgfag. Valgfag som allerede fins i dag:

Fysisk aktivitet og helse

Sal og scene

Natur, miljø og friluftsliv

Design og redesign

Innsats for andre

Teknologi i praksis

Produksjon av varer og tjenester

Trafikk

Medier og informasjon

Programmering

Forskning i praksis

Internasjonalt samarbeid

Reiseliv

Levande kulturarv

Demokrati i praksis