Historisk arkiv

Rekordmange har fått tilbud om studieplass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Totalt har 99 319 søkere fått tilbud om en studieplass, det er over 1000 flere enn i fjor. Til tross for skjerpede opptakskrav på sykepleierutdanningene har det aldri før vært gitt så mange tilbud om studieplass som i år. I tillegg øker antallet kvalifiserte søkere på lærerutdanningene.

– Aldri før har det vært flere studieplasser ved landets høyskoler og universiteter, og aldri før har flere kvalifiserte søkere fått plass. Dette er veldig gode nyheter. Vi har stort behov for personer med høyere utdanning i Norge, og jeg er glad for at vi i år kan tilby enda flere enn før en studieplass, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Av litt over 137 000 søkere er over 121 000 kvalifiserte for opptak til minst ett studium, viser tallene fra Samordna opptak (SO). Totalt har åtte av ti av disse søkerne fått tilbud om studieplass, og over halvparten har kommet inn på sitt førstevalg.

260 flere kan bli sykepleier

I år er det for første gang innført karakterkrav på minimum 3 i matematikk og norsk på sykepleierutdanningene.

Til tross for dette er det i år rekordmange som har fått tilbud om plass. 7 255 søkere har fått tilbud om studieplass på sykepleierstudiene, en økning på 3,7 prosent fra i fjor. Det henger sammen med at det i år er planlagt 225 flere studieplasser på dette studiet.

– I årene som kommer er det stort behov for personer med helsefaglige utdanninger, så dette er veldig positivt. Vi har innført karakterkrav for å få søkere med gode grunnleggende ferdigheter og bedre forutsetninger for å fullføre utdanningen. Gode kunnskaper i matematikk er for eksempel avgjørende når du skal regne ut riktig dosering av medisiner, sier Nybø.

Som en følge av de nye karakterkravene er det i år en forventet nedgang i antallet kvalifiserte søkere. Men fortsatt er det flere søkere til hver studieplass.

Flere får tilbud om lærerutdanning

Totalt har 11 377 søkere fått tilbud om studieplass på lærerutdanningene, inkludert barnehagelærerutdanningen. Det er en økning fra i fjor. I tillegg har lærerutdanningene samlet fått flere kvalifiserte søkere.

– Jeg er særlig glad for at flere enn i fjor får tilbud om plass på lærerutdanningene rettet mot de yngste barna. Skal vi lykkes med tidlig innsats i skolen, og gi alle barn like muligheter, må vi ha nok dyktige lærere i barnehagen og på barneskolen, sier Nybø.

På barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanning for trinn 1 – 7 og lektorutdanning er det en økning i antall utsendte studietilbud.

Grunnskolelærerutdanning for 5 – 10. trinn og faglærerutdanning har en liten nedgang i utsendte studietilbud sammenliknet med i fjor.

– Jeg er veldig glad for at mange dyktige unge har lyst til å bli lærer. Det viser at læreryrket har blitt mer attraktivt. Regjeringen har løftet kvaliteten i lærerutdanningen ved å innføre skjerpede opptakskrav og femårig master. Samtidig har vi fått en økning i antall kvalifiserte søkere, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Andelen menn som har fått tilbud om plass på grunnskolelærerutdanningene har gått litt ned fra i fjor mens andelen menn som får tilbud om studieplass på lektorutdanningen har økt noe.

– Vi må fortsatt jobbe for å få flere til lærerutdanningene, og særlig må vi jobbe for å få flere mannlige lærere i grunnskolen. Jeg håper og tror at innføringen av masterutdanning, og regjeringens systematiske satsing på skole og utdanning vil lokke enda flere dyktige menn til læreryrket i årene som kommer, sier Nybø.

IKT-fag øker mest

Informasjonsteknologi (IKT) er det studieområdet som øker mest, og kvinneandelen fortsetter å stige. Det er en økning i antall tilbud innen IKT-fag på 9,3 prosent sammenlignet med i 2018. Kvinneandelen har økt fra 26,8 prosent til 28,8 prosent.

– Vi står foran store utfordringer i fremtiden, både når det gjelder klima, miljø og helse. På alle disse områdene vil smart bruk av teknologi kunne spille en avgjørende rolle. Det er derfor veldig bra at mange søker seg til IKT-utdanninger. Jeg er også veldig glad for at kvinneandelen fortsetter å øke, sier forsknings- og høyere utdanningsministeren.

På andre teknologiske utdanninger er det imidlertid samlet sett en nedgang på 4,4 prosent i antall studietilbud. Innen realfaglige studier er det også en nedgang i antall studietilbud på nær 7 prosent.

– Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å løfte realfagene i barnehage og grunnskole gjennom realfagsstrategien "Tett på realfag". Disse tallene viser at vi fortsatt har en vei å gå når det gjelder satsingen på realfag og teknologi i høyere utdanning. Vi må vise at det ligger mange muligheter her for dem som vil være med på å skape et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Skal vi løse klimakrisen må vi utdanne flere realister, teknologer og ingeniører i årene som kommer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Les mer hos Samordna Opptak her. 

Fakta

  • Totalt har 99 319 søkere fått tilbud om studieplass i årets Samordna opptak (SO). Det er dermed sendt ut 1042 flere studietilbud enn i fjorårets opptak.
  • I alt søkte 137 277 personer om opptak til høyere utdanning innen søknadsfristen 15. april i år. Av disse er over 121 000 kvalifiserte for opptak til minst ett studium.
  • 82 prosent av de kvalifiserte søkerne fått tilbud om studieplass, og over halvparten har kommet inn på sitt førstevalg.
  • Tallet på kvalifiserte søkere som ikke har fått tilbud om studieplass har gått ned hele 18,6 prosent fra i fjor. Denne gruppen utgjør 21 699 søkere mot 26 657 i fjor.
  • Etter hovedopptaket kan du søke på ledige studieplasser. Disse legges ut fortløpende på sidene til Samordna opptak.
  • Andelen menn som får tilbud om studieplass på grunnskolelærerutdanningene har gått noe ned fra 2018-2019: Fra 22,8 til 19,8 prosent på Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, og fra 39,8 til 38,4 prosent på Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10. Lektorutdanningen har en økning fra 40 til 41,4 prosent.