Historisk arkiv

Høyeste karaktersnitt noensinne for årets tiendeklassinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Årets avgangselever på ungdomsskolen fikk i gjennomsnitt 43,2 grunnskolepoeng. Dette er mer enn ett poeng høyere enn i fjor. Avlyste eksamener er en del av forklaringen.

–  I perioden med hjemmeskole denne våren måtte lærerne og skolene arbeide med standpunktvurderinger på andre måter enn til vanlig. Jeg vet at mange har strukket seg langt for elevene sine. Det kan ha gitt elevene bedre mulighet til å få vist hva de har lært. Det kan også ha bidratt til at årets tall skiller seg fra tidligere, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Vil se nærmere på årsakene

På grunn av koronasituasjonen våren 2020, ble alle eksamener for elever i grunnskolen avlyst. Årets grunnskolepoeng er dermed kun basert på standpunktkarakterer. Normalt får elevene noe dårligere karakterer på skriftlig eksamen. Dette er noe av forklaringen, men ikke hele. Elevene har også fått bedre standpunktkarakterer.

Da eksamenen ble avlyst, ble også fristen for fastsetting av standpunktkarakterer utsatt. Dermed fikk skolene bedre tid til å vurdere elevene. Disse faktorene kan ha medvirket til at årets tall skiller seg fra tidligere år.

 – Vi følger nøye med på elevenes resultater fra år til år, og gjør analyser av forholdet mellom eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Koronakrisen endret betingelsene for karaktersetting denne våren, og det blir interessant å se nærmere på årsakene til endringen vi ser i årets resultater, sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Det økte karaktersnittet har trolig ikke veldig store praktiske konsekvenser for elevene. Det er fordi de som søkte opptak til videregående skole denne høsten i hovedsak konkurrer med elever fra det samme kullet.

Høyere snitt for jentene

Aldri før har karaktersnittet for tiendeklassingene økt så mye som fra i fjor til i år. Til sammenligning økte snittet med 0,2 grunnskolepoeng fra skoleåret 2017-18 til 2018/19.

Økningen gjelder både guttene og jentene. Som tidligere år får jenter i snitt bedre karakterer enn gutter, men guttenes snitt har økt mer.

Oslo-elevene på topp

Som i fjor er det i Oslo elevene får flest grunnskolepoeng, med 44,9 i snitt. Dette er om lag 2,5 poeng mer enn i fylkene med lavest snitt. De to fylkene med lavest snitt er Agder og Vestfold og Telemark, hvor elevene fikk henholdsvis 42,3 og 42,4 poeng i snitt.

Fakta

  • Grunnskolepoeng er et samlet mål for elevenes karakterer ved avslutningen av 10. trinn. Vi finner grunnskolepoengene ved å summere tallkarakterene i alle fag, både eksamen og standpunkt, og dele på antall karakterer. Gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10 for å finne grunnskolepoengene.
  • Det beregnes ikke grunnskolepoeng for elever som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene.
  • Fordi eksamen for alle grunnskoleelever ble avlyst skoleåret 2019-20, er grunnskolepoengene for dette skoleåret kun basert på standpunktkarakterer.
  • En analyse som ser på elevenes skriftlige eksamenskarakterer i forhold til standpunktkarakter for 10. trinn de siste ti årene, viser at 4 av 10 elever får lavere karakter til skriftlig eksamen enn i standpunkt. Det er kun 1 av 10 får høyere karakter. Det er en større andel jenter enn gutter som får en annen karakter til eksamen enn i standpunkt.
  • Andelen som står uten vurderingsgrunnlag i norsk (begge målformer), engelsk, kroppsøving og matematikk er omtrent likt som i fjor.
  • Les hele analysen om grunnskolepoeng og karakterer fra Utdanningsdirektoratet