Historisk arkiv

Korona-veiledere for skolene klare

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

27. april åpner skolene og SFO for 1.-4.trinn og noen grupper yrkesfagelever. Nå er veilederne for hvordan skolene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klare.

Skolene og skolefritidsordningene (SFO/AKS) må ha tiltakene på plass før de åpner for rundt 250.000 elever.

– Jeg er veldig glad for at elevene får komme tilbake til skolen igjen. Skolen er viktig for barn og unges trivsel, læring og utvikling. For de fleste vil det bli godt å få en mer normal hverdag sammen med venner i klassen og lærerne, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Jeg forstår at elever, foreldre, lærere og andre ansatte kan være bekymret. Vi vil åpne skolene på en trygg måte. Derfor er denne veilederen viktig. Erfaringene fra Norge og andre land viser også at få barn er smittebærere og få blir syke av koronaviruset, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). 

Syke blir hjemme, mindre kontakt og hygienetiltak

Folkehelseinstituttet har sammen med Utdanningsdirektoratet laget to smittevernveiledere for skolene, én for barnetrinnet og én for ungdomstrinnet og videregående skole. Veilederen har  tre overordnete føringer: Syke skal bli hjemme, det skal være god hygiene og redusert fysisk kontakt.

Mindre grupper, mer utendørs

Veilederne gir konkrete smittevernråd til skolene, blant annet å:

  • sikre gode rutiner for håndvask og sørge for nok desinfiserende utstyr
  • organisere i mindre grupper, 15 elever for 1.-4. trinn og 20 elever for 5.-7*.
  • la elevene være mye ute i undervisningen og på SFO, og og unngå store samlinger
  • sørge for at elevene har fast plass med god avstand
  • ha gode rutiner for måltider og begrense deling av mat
  • ha ulike tidspunkt for friminutt, og hjelpe elevene til å holde avstand
  • begrense deling av utstyr, og at utstyr som deles må vaskes godt
  • begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig

Krevende og viktig jobb

Fra forrige uke kom ansatte i 1.-4.trinn på listen over viktige samfunnsfunksjoner for å håndtere den pågående koronasituasjonen.

– Lærerne og de andre ansatte i skolen har stått ekstra på de siste ukene. Deres innsats blir helt avgjørende for at vi skal klare denne gjenåpnigen på en god måte. Åpningen kan bli utfordrende med både undervisning på skolen og hjemmeundervisning for elever som ikke kan komme på skolen av helsemessige grunner, sier Melby.

Noen elever må det tas spesielle hensyn til av helsemessige årsaker (pkt.4 i veileder)

– Jeg har også forståelse for at enkelte lærere og andre ansatte i skolen er bekymret for å gå på jobb, men vi har valgt en mer forsiktig åpning enn det ekspertgruppen og Helsedirektoratet anbefalte. Tiltakene i veilederen skal bidra til at åpningen skjer på en trygg og forsvarlig måte. Jeg har stor tillit til at skolene har god dialog med foreldrene nå, slik at man tar nødvendig hensyn til elever i risikogrupper, de som trenger ekstra oppfølging og de foreldrene som er bekymret for å sende barna på skolen, sier Melby.

Gradvis åpning

Regjeringen har ønsket en gradvis og kontrollert åpning, for å sikre tid til forberedelser og smittevernforsvarlig gjenåpning. De yngste barna er prioritert, fordi hjemmeundervisningen har vært vanskelig for dem. Også elever i videregående som tar VG3 yrkesfaglig løp i skolen og yrkesfagelever i VG2 er prioritert, fordi elevene ikke har utstyr hjemme til å få den praktiske opplæringen de trenger til å få fagbrev.  

Informasjon til foreldre på flere språk

Utdanningsdirektoratet har veilederne og informasjonsmateriell tilgjengelig på 14 språk på udir.no

Les mer om regjeringens tiltak for barnehager, skoler og høyere utdanning som følge av koronasituasjonen.

*presisering 21. april kl. 15.15:
Hovedregelen er at det skal være inntil 15 elever på 1.-4.trinn, og inntil 20 per 5-7.trinn. Men dette må også vurderes konkret utfra smittevernfaglig hensyn, lokaler osv. For eksempel hvis barna er ute i skolegården, og det er stor plass, kan det av smittevernhensyn gå bra å være 17 elever.