Historisk arkiv

Ny rammeplan for skolefritidsordningen på høring:

Mer fysisk aktivitet og sunne måltider på SFO

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

For første gang skal det innføres en nasjonal rammeplan for SFO-tilbudet i hele landet. – Vi vet at både innhold og pris varierer ved landets skolefritidsordninger. Nå sender vi en ny, nasjonal rammeplan på høring for å sikre god kvalitet på SFO-tilbudet uavhengig av hvor du bor og hvilken skole du går på, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Formålet til SFO er å legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter. Leken skal ha stor plass i SFO. Ifølge den nye rammeplanen skal skolefritidsordningen ha et variert tilbud av aktiviteter. Det skal legges til rette for fysisk aktivitet hver dag og at barna kan delta i ulike kunstneriske og kulturelle aktiviteter. I den nye rammeplanen som nå sendes på høring, er også mat og matglede trukket fram som et tema SFO skal jobbe med. 

 – I dag er det stor variasjon i SFO-tilbudet, og mange har ønsket tydeligere nasjonale føringer. Samtidig er det viktig at kommunene fortsatt skal kunne ha lokale satsinger på for eksempel fysisk aktivitet og sunn mat. SFO er ikke pålagt å servere mat, men å lage sunn mat sammen kan være en fin aktivitet for barna. Jeg håper rammeplanen vil være et godt arbeidsdokument for kommunene og alle som jobber i SFO, sier Melby.

Evalueringsrapporten Lek, læring og ikke-pedagogikk for alle viser store forskjeller i SFO-tilbudet både når det gjelder organisering, innhold, pris og hvordan barn inkluderes.

– Arbeidet med en nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen er en del av regjeringens satsing på SFO, der vi både vil støtte opp om kvalitet og innhold i tilbudet og gi redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt, understreker kunnskaps- og integreringsministeren.

Ifølge evalueringen av SFO-tilbudet, er en rammeplan et etterspurt verktøy fra ledere og ansatte i SFO. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter som er tilpasset barn i ulik alder og med forskjellig funksjonsnivå, ifølge den nye rammeplanen.

SFO skal ha et helsefremmende innhold. Dette krever også et areal som både passer barnegruppens alder og forutsetninger.

Dette sier den nye rammeplanen om innholdet i SFO-tilbudet:

  • Lek: SFO skal legge til rette for, og inspirere til, et godt lekemiljø for alle barn. SFO har et spesielt ansvar for at barn med særskilte behov blir inkludert i lek og tilrettelagt aktivitet.
  • Kultur: SFO skal legge til rette for at barna får delta i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter.
  • Fritidsaktiviteter: SFO skal ha et variert tilbud av fritidsaktiviteter som er tilpasset interessene og forutsetningene i barnegruppen. Aktivitetene kan tilpasses tilbudet i lokalmiljøet.
  • Fysisk aktivitet: SFO skal være en arena for daglig fysisk aktivitet som bør fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. SFO skal legge til rette for at alle barn får delta i variert bevegelseslek og fysisk aktivitet, og bidra til aktivitetslyst. SFO bør legge vekt på aktivitetsformer som innebærer bevegelsesglede, og som oppstår i lek sammen med andre barn.
  • Mat og måltidsglede: SFO skal legge til rette for daglige måltider som gir barna grunnlag for å utvikle matglede, fellesskapsfølelse og gode helsevaner. Mat som blir servert på SFO, bør være basert på et helsefremmende kosthold og bærekraftige matvaner og forbruk og bygge på Helsedirektoratets kostråd.

– Vårt mål er å sørge for å løfte SFO-tilbudet ved å sette fleksible, men tydelige krav til innholdet. Rammeplanen skal gi rom for lokale løsninger. Det vil si at det er opp til kommunene om de ønsker å ha et styrket tilbud innenfor områder som musikk, idrett eller matlaging. Det vil også være opp til den enkelte kommune eller SFO om de ønsker å samarbeide med lokale tilbud av fritidsaktiviteter.

 

Fakta om SFO-tilbudet

  • Skolefritidsordningen (SFO) skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn. Dette følger av opplæringsloven § 13-7.
  • Ny, nasjonal rammeplan for SFO sendes på høring og ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider.
  • Den nye rammeplanen skal tas i bruk fra skolestart 2021.
  • Nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen ble først lansert i Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO