Historisk arkiv

Slik foreslår universitetene og høyskolene å få ned andelen midlertidig ansatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Lederne ved universitetene og høyskolene bør være tettere på arbeidet med å få ned antallet midlertidige stillinger. Det kommer frem i en ny rapport. – Bruken av midlertidig ansatte skal og må ned, og forslagene i denne rapporten vil bli en viktig verktøykasse for institusjonene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Universitets- og høyskolesektoren har en større andel midlertidig ansatte enn i arbeidslivet forøvrig. Mens 13,7 prosent var midlertidig ansatt ved statlige universiteter og høyskoler i 2019, er midlertidigheten i arbeidslivet ellers på 8,7 prosent. Det har vært en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra året før og totalt 1,5 prosentpoeng de to siste årene. Men selv om andelen midlertidige har gått ned totalt sett, har andelen økt ved ni institusjoner.

– Midlertidige ansettelser gir utrygghet for den enkelte, og bidrar heller ikke til en langsiktig faglig utvikling av høy kvalitet. Jeg er derfor veldig opptatt av at vi jobber målrettet for å redusere midlertidigheten i universitets- og høyskolesektoren raskt, sier Nybø.

Ny rapport med tiltak

På et møte med rektorene ved ni institusjoner i mars 2019 ble det enighet om å sette ned en arbeidsgruppe med HR-direktører for å utarbeide en rapport med konkrete forslag til tiltak som raskt kunne bidra til å få ned bruken av midlertidige stillinger.

– Denne arbeidsgruppen har gjort en veldig grundig jobb og har nå levert en rapport med mange gode forslag, sier Nybø.

Arbeidsgruppens oppdrag har vært å kartlegge beste praksis, klargjøre anvendelse av lover og regler, og komme med konkrete innspill til tiltak som institusjonene kan benytte.

Rapporten peker på at det viktigste enkelttiltaket for å redusere midlertidigheten handler om ledelse og oppfølging. Lederne må ha fokus på problemstillingen og tiltak må forankres i hele lederlinjen. I tillegg er ifølge rapporten nødvendig for institusjonene å føre en aktiv personalpolitikk som inkluderer karriereplanlegging for de ansatte.

– Nå må universitetene og høyskolene sette seg godt inn i rapporten. Her er det mange gode forslag til ting de kan gjøre. Noe kan de ta tak i med det samme, og noe vil kreve litt mer tid og arbeid, sier Nybø.

Tiltakene i rapporten er først og fremst rettet mot institusjonene, men Kunnskapsdepartementet vil gjennomgå rapporten nøye for å vurdere om  noen av dem krever handling fra departementets side.

– Vi vil også parallelt vurdere andre tiltak fra departementets side for å få ned andelen midlertidig ansatte. Jeg vil holde trykket oppe på denne problemstillingen fremover, sier Nybø.

Les hele rapporten: Tiltak for reduksjon av midlertidighet i UH-sektoren

Noen av forslagene til tiltak i rapporten

  • Mer fokus på lederopplæring slik at lederne er godt kjent med lover og regler i forhold til midlertidighet.
  • Sikre gjennomgående lederforankring på tiltak som innføres. Ledere av grunnenhetene er spesielt sentrale
  • Årlig gjennomgang av alle midlertidige ansettelsesforhold med påfølgende omgjøring til fast ansettelse for de som har krav på det.
  • Etablere felles arbeidsavtaler for ansatte på eksternfinansierte midler
  • Innføre måltall for reduksjon av midlertidighet og utvikling av tiltaksplaner
  • Midlertidige stillinger med varighet over 18-24 måneder må godkjennes av sentral HR-enhet
  • Felles praksis og prosedyrer når det gjelder bl.a. permisjoner, oppsigelser og system for personaloppfølging