Forsiden

Historisk arkiv

Arbeidsgruppe foreslår tiltak for å hindre at studenter blir forsinket eller slutter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Utvidet vårsemester, massetesting av studenter og utstedelse av foreløpige vitnemål er noen av forslagene i ny rapport.

– Så langt ser det ikke ut til at flere studenter enn normalt har falt fra studiene under pandemien. Det er positivt, men jeg er bekymret for at flere på sikt skal bli forsinket eller i verste fall ikke se andre muligheter enn å slutte på studiene. Nå har vi fått mange gode forslag på bordet som institusjonene egentlig kan sette i gang med umiddelbart, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Det er Kunnskapsdepartementet som har ledet arbeidsgruppen, som har medlemmer fra universitets-, høyskole- og fagskolesektoren og studentorganisasjonene.

- Jeg håper rektorene leser rapporten så raskt som mulig og sammen med studentene vurderer hvilke av de foreslåtte tiltakene som passer best for seg og sine studenter. Det er bare tiden og veien frem mot sommeren og målet må være at tiltakene når ut raskest mulig til flest mulig, sier Asheim.

Kunnskapsdepartementet skal raskt vurdere de ulike forslagene til tiltak som retter seg mot nasjonale myndigheter.

Færre studenter enn normalt har falt fra

Ferske tall fra database for statistikk om høgre utdanning viser at 92,4 prosent av studentene som startet i høst har betalt semesteravgiften sin også for vårsemesteret. Til sammenligning har det de siste ti årene vært mellom 91,2 og 92,3 prosent.

Kunnskapsdepartementet har bedt fagskolene, høyskolene og universitetene gi et anslag på hvor mange de tror kan bli forsinket eller droppe ut til sommeren. De anslår at 5900 studenter kan bli forsinket eller faller fra studiene. Dette anslaget har de gjort mens tiltakene i vinter har vært på sitt strengeste og vi ba dem ta hensyn til en eventuell situasjon med sterke begrensninger i tilgangen til lærestedene de kommende månedene.

Vil prioritere avgangsstudenter og de som har mistet praksis og ferdighetstrening

– Jeg vet at mange begynner å bli utålmodige, men vi må balansere smitten i samfunnet opp mot behovet for å åpne opp campuser igjen. Når vi etter hvert kan åpne litt opp igjen, mener jeg vi må prioritere de studentgruppene som er mest utsatt for frafall og forsinkelser, sier Asheim.

Dette er i tråd med anbefalingene til arbeidsgruppen, som peker på noen studentgrupper de mener bør prioriteres høyt når det skal settes i verk tiltak for å sikre progresjon og gjennomføring. Blant disse er avgangsstudenter, studenter som tar utdanninger som er nødvendige for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner, de som har fått utsatt eller avbrutt ferdighetstrening, praksis eller laboratorieforsøk, studenter som skal på feltarbeid, og andre som har blitt eller står i fare for å bli forsinket som direkte konsekvensens av koronarestriksjonene. Samtidig er det store lokale variasjoner, så det er viktig at institusjonene får handlingsrom til selv å velge hvilke tiltak som har størst nytte for deres studenter.

Dette foreslår arbeidsgruppen

 • Masseteste studenter: Foreslår at nasjonale myndigheter bør vurdere å masseteste studenter hyppig.
 • Forlenge vårsemesteret eller starte høstsemesteret tidlig: Dette kan gi rom for å ta igjen utsatte læringsaktiviteter. De foreslår at dette må være opp til institusjonene selv å vurdere.       
 • Utstede foreløpige vitnemål: Noen avgangsstudenter opplever mindre forsinkelser på slutten av vårsemesteret, for eksempel en utsatt mastergradsoppgave de venter på sensur på, eller en utsatt eksamen. Dette kan gjøre at de ikke får vitnemål før sommeren. Arbeidsgruppen mener disse studentene vil stå sterkere i arbeidsmarkedet med et betinget vitnemål eller "hjelpedokument" som kan brukes sammen med karakterutskrift for utdanningen som er nesten fullført.
 • Gi betinget opptak til master: Foreslår at institusjonene bør vurdere å utvide fristene for ettersendelse av dokumentasjon og vurdere å gi betinget opptak for studenter som blir forsinket i bachelorutdanningen på grunn av korona.
 • Forlenge unntakene i utdanningsstøtteordningene under Lånekassen: Som blant annet unntak fra borteboerkravet hvis man bor hjemme en stund på grunn av pandemien
 • Mer fleksibilitet i praksis: Foreslår å forlenge mulighetene til å gjøre unntak fra forskrifter og nasjonale retningslinjer så langt det er forsvarlig. I tillegg at myndighetene må være tydeligere i forventningene sine til praksisstedene
 • Utvidet oppholdstillatelse for utenlandsstudenter: Studenter fra utenfor EØS-området som blir forsinket må søke om utvidet oppholdstillatelsemed grunnlag i utdanning. De foreslår mer fleksible ordninger for utvidet oppholdstillatelse for studenter som blir forsinket i utdanningen.
 • Bør vurdere tiltak også for neste studieår: Pandemien vil trolig ha konsekvenser for studentene også lenger frem i tid og derfor kan det være behov for tiltak også for studieåret 2021-2022, slik at institusjonene er beredt til å ta igjen utsatt aktivitet og følge opp studenter som har blitt forsinket på grunn av pandemien. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at Kunnskapsdepartementet vurderer å forlenge vårens tiltakspakke for studenter også til neste studieår.
 • Les hele rapporten

  12. april ble det lagt inn en endring under punktet om å forlenge unntakene i utdanningsstøtteordningene under Lånekassen.