Historisk arkiv

Sunnere mat og mer fysisk aktivitet på SFO

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nå får skolefritidsordningen (SFO) en nasjonal rammeplan for aller første gang. Den skal styrke kvaliteten og innholdet i SFO-tilbudet til nesten 150.000 barn over hele landet. Fremover vil regjeringen ha mer sunne måltider og mer fysisk aktivitet.

– I dag varierer kvaliteten og innholdet på SFO-tilbudet for mye. Mange kommuner har gode lokale satsinger, men det er store forskjeller i aktivitetstilbudet, og undersøkelser viser at det finnes tilbud som ligner en "oppbevaringsplass" der barna får tilsyn. Med den nye nasjonale rammeplanen vil vi sikre at alle barn får et godt SFO-tilbud uavhengig av hvor de bor og hvilken skole de går på, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). 

Rammeplanen for SFO trer i kraft 1. august. Mens skoler og barnehager lenge har hatt nasjonale føringer for innholdet, er dette første gangen at SFO får en tilsvarende "grunnlov". 

Store kvalitetsforskjeller

Det har vært en kraftig økning i bruken av SFO de siste 20 årene. I dag går over 80 prosent av alle elever på 1. trinn på SFO, en økning fra om lag 60 prosent i 2000.

Mens stadig flere bruker SFO, viser undersøkelser at kvaliteten på tilbudet varierer:

 • Mange kommuner har ikke laget egne lokale rammeplaner for hva SFO-innholdet skal være. Det er også store forskjeller i aktivitetstilbudet.
 • En av tre foreldre er ikke fornøyde med mattilbudet på SFO
 • SFO-tilbudet til barn med behov for særskilt tilrettelegging oppleves ofte for dårlig og ekskluderende
 • Samarbeidet med foreldre, barnehage, skole, PP-tjenesten og skolehelsetjenesten varierer

Mer fysisk aktivitet, sunne måltider og inkludering

Den nye rammeplanen skal bidra til et mer likeverdig tilbud uansett hvor i landet barna bor. Helt nytt er at alle landets SFO-er fremover må bygge sin praksis på grunnleggende verdier som er felles for barnehage, skole og SFO, deriblant inkludering og bærekraftig utvikling (se faktaboks).

Ifølge den nye rammeplanen skal SFO være helsefremmende og legge opp til et variert tilbud av aktiviteter.

– Fysisk aktivitet og mat og måltidsgleder er viktige områder for SFO å jobbe med. Med dette følger vi opp regjeringens ambisjoner om at barn skal være mer fysisk aktive i hverdagen og ha et godt kosthold. Det er også viktig er at alle barn blir sett og inkludert i leken og i aktivitene, sier Melby.

Bedre samarbeid med foreldre, skole og barnehage

Rammeplanen understreker også at SFO må samarbeide med foreldre, skole, barnehage og andre offentlige instanser. Det vil blant annet gjøre overgangen fra barnehagen bedre, gi alle barn et mer helhetlig og samordnet tilbud, og bidra til bedre oppfølging av de med særskilte behov.

– Rammeplanens tydelige krav vil gjøre det enklere for foreldre å vite hva de kan forvente av SFO. Samtidig gir den rom for både lokale løsninger og satsingsområder. Mange har etterlyst tydeligere føringer, og vi håper rammeplanen vil være et godt verktøy for de som jobber i SFO og kommunene, sier Melby.

– Jeg har stor forståelse for at en del kommuner og SFO-ansatte vil kunne trenge tid utover høsten til gode prosesser og refleksjoner om hva rammeplanen betyr for det lokale tilbudet. Kommunene må også ta hensyn til at pandemien har krevd mye. Mange SFO-ansatte har stått på og gjort en flott innsats, understreker kunnskapsministeren.

FAKTA:

Dette sier den nye rammeplanen om innholdet i SFO-tilbudet:

 • Lek: SFO skal legge til rette for og inspirere til et godt lekemiljø for alle barn. SFO skal legge til rette for at barn med behov for særskilt tilrettelegging blir inkludert i lek og tilrettelagt aktivitet.
 • Kultur: SFO skal legge til rette for at barna får delta i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter, slik som musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet.
 • Aktiviteter: SFO skal ivareta barnas interesser og introdusere nye aktiviteter. I tillegg til selv å tilrettelegge for aktiviteter kan SFO samarbeide med kulturskoler, lokale lag, foreninger og organisasjoner for å gjennomføre og organisere innholdet og aktivitetene.
 • Fysisk aktivitet: SFO skal være en arena for daglig fysisk aktivitet som kan fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. SFO skal legge til rette for at alle barn får delta i variert bevegelseslek og fysisk aktivitet, og bidra til aktivitetslyst. SFO bør legge vekt på aktivitetsformer som kan bidra til bevegelsesglede, og som oppstår i lek sammen med andre barn.
 • Mat og måltidsglede: SFO skal legge til rette for daglige måltider som gir barna grunnlag for å utvikle matglede, fellesskapsfølelse og gode helsevaner. Når mat blir servert i SFO, bør SFO legge vekt på et helsefremmende kosthold og bygge på Helsedirektoratets kostråd, samt legge vekt på bærekraftige matvaner og forbruk.
 • SFO er ikke en pedagogisk virksomhet slik som barnehage og skole, men et fritidstilbud der leken har stor plass. Læring i SFO foregår først og fremst gjennom lek, selvvalgte aktiviteter og samhandling med andre barn og med SFOs personale.
 • Verdigrunnlaget: Alle SFO-er må fremover bygge sin praksis på grunnleggende verdier som er felles for barnehagen, skolen og SFO. Verdiene er:
  • Barndommens egenverdi
  • Trygghet, omsorg og trivsel
  • Mangfold og inkludering
  • Skapergleder, engasjement og utforskertrang
  • Demokrati og felleskap
  • Bærekraftig utvikling
 • Slik ble rammeplanen til: Sektoren har gitt innspill i flere runder. Et førsteutkast ble utarbeidet av en rammeplangruppe med ulik fagbakgrunn, som dannet utgangspunkt for det videre arbeidet i Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Underveis har rammeplanutkastet vært både på en uformell innspillsrunde og en formell høring.
 • Rammeplanen for SFO er publisert på www.udir.no/sfo  sammen med støttemateriell.
 • Regjeringen har flere tiltak for å redusere foreldrebetalingen til SFO, slik at flere barn i familier med lavinntekt kan gå på SFO. Les mer.