Historisk arkiv

Anker ikke dommen i Krokann-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har besluttet ikke å anke dommen fra Frostating lagmannsrett i den såkalte Krokann-saken. Dommen gjelder erstatning for tap av sau på beite på grunn av rovdyr. Regelen er at saueeier har rett til erstatning for tap som er dokumentert eller sannsynliggjort tatt av rovvilt. Det skal gjøres fratrekk for normaltapet, dvs tap som oppstår i alle sauebesetninger, selv om det ikke er rovvilt i området. Lagmannsrettens dom innebærer en plikt for forvaltningen til å vurdere og begrunne andre tapsårsaker enn rovdyr der det ikke gis erstatning, og der det beviselig er rovdyr i området. Lagmannsrettens dom innebærer ikke at alt tap ut over det såkalte normaltapet skal erstattes som rovdyrtap i områder med rovdyr.

Den umiddelbare konsekvens av dommen er at erstatningssaken til Krokann og ni andre saueeiere som opprinnelig var en del av søksmålet mot staten, må behandles på nytt. For erstatningsoppgjøret for 2013 er fylkesmennene gitt informasjon om hvordan søknader om erstatning skal behandles etter lagmannsrettens dom.

Det ble tidligere i høst sendt på høring et forslag om endringer i regelverket for erstatning for husdyr tatt av rovdyr. De endringene som er foreslått vil bidra til å kvalitetssikre data om andre tapsforhold enn rovvilt, både på nasjonalt nivå, beitelagsnivå og for enkeltbrukere. Dette vil gi et bedre grunnlag for å foreta de vurderinger av andre tapsårsaker som lagmannsrettens dom krever. Departementet vil med bakgrunn i dommen vurdere ytterligere justeringer i erstatningsforskriften slik at erstatningsordningen fungerer i tråd med formålet.