Historisk arkiv

Norges gjennomføring av Århuskonvensjonen om rett til miljøinformasjon– klage mot Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

For første gang er en klage mot Norge til behandling av Komiteen som skal påse at Konvensjonen overholdes av landene som er parter til den.

Klagen gjelder avslag på anmodning om innsyn i departementsinterne vurderinger om naturmangfoldlovens geografiske virkeområde og folkeretten. Den gjelder også begrunnelsen som ble gitt, tiden det tok å behandle saken og måten anmodninger om innsyn som gjelder miljøinformasjon behandles på. Vi mener i vårt svar på klagen at vi har overholdt Konvensjonen. Det ble gjort enkelte feil underveis, blant annet mente vi først at opplysningene det ble bedt om ikke var miljøinformasjon. Disse feilene ble rettet opp underveis. Vi har også gjort forbedringer for å unngå flere slike feil i behandlingen av innsynsanmodninger som gjelder miljøinformasjon.

Klagen, Norges svar på den og oppdatert informasjon om saksgangen finner du her. Saker er nå til behandling i Komitéen, som kan gi råd og eventuelt anbefale tiltak hvis den mener det er behov for det. Komitéen rapporterer til Partsmøtet under Konvensjonen, som kan vedta tiltak hvis det skulle være nødvendig. Saken er ikke kommet langt nok til å bli behandlet av partsmøtet i månedsskiftet juni/juli i år. Partsmøtet vil derfor først kunne vedta eventuelle tiltak på neste partsmøte i 2017.

Århuskonvensjonen gir allmennheten rett til miljøinformasjon, deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet. Miljøinformasjonsloven er en del av Norges gjennomføring av Konvensjonen. Norge rapporterte til Århuskonvensjonen om gjennomføring i desember 2013, etter høring av departementer, ytre etater og organisasjoner. Høringen og den endelige rapporten finner du her.