Historisk arkiv

85 nye verneområder meldes inn til Bernkonvensjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen har bestemt at Norge skal melde inn 85 nye verneområder som foreløpige kandidater til Emerald Network. Dette er i tråd med Miljødirektoratets anbefaling.

-Det er viktig at Norge oppfyller sine forpliktelser etter Bernkonvensjonen, og at disse områdene nå blir vurdert som kandidater til Emerald Network, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Hva er Emerald Network?

Emerald Network er nettverk av viktige områder for naturmangfold i Europa, under Bernkonvensjonen. Norge har forpliktet seg til å delta og bidra inn i dette nettverket. Hovedformålet er å beskytte truede arter og naturtyper i Europa mot skadelige tiltak.

Foreløpige kandidatområder

I 2013 meldte departementet inn 633 områder, alle i eksisterende verneområder, som foreløpige kandidater til Emerald Network. Den faglige eksterne gjennomgangen har vist at det er behov for å melde inn flere områder for å sikre arter og naturtyper.

De 85 områdene som nå skal vurderes er alle eksisterende verneområder. Ved å melde inn disse områdene – sammen med den tidligere innmeldingen av 633 områder – vil det medføre at 60 av 136 relevante arter og 3 av cirka 50 relevante naturtyper vil kunne oppfylle kriteriene for Emerald Network.

Etter planen skal Bernkonvensjonen vurdere hvilke områder som skal bli del av nettverket innen utgangen av 2016.

Hva er Bernkonvensjonen?

Bernkonvensjonen er en folkerettslig forpliktende avtale fra 1979 om vern av ville europeiske ville dyr og planter og deres leveområder. Miljødirektoratet er norsk forvaltningsmyndighet for Bernkonvensjonen og er faglig ansvarlig for oppfølging av forpliktelser under denne. En av forpliktelsene er det europeiske nettverket over viktige områder for biologisk mangfold, kalt Emerald Network. Emerald Network ble vedtatt opprettet i 1998.

Se listen over områder som foreløpig meldes inn til Emerald Network her (pdf).

Kaldvassmyra naturreservat
Kaldvassmyra naturreservat i Nord-Trøndelag er blant de nye 85 områdene som regjeringen melder inn som foreløpige kandidatområder til Emerald Network. Foto: Anders Lyngstad - NTNU Vitenskapsmuseet