Historisk arkiv

Jørn Holme fortsetter som riksantikvar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Klima- og miljødepartementet

I statsråd i dag, torsdag 7. mai, ble Jørn Holme åremålsbeskikket for seks nye år som riksantikvar i Direktoratet for kulturminneforvaltning.

- Jeg gratulerer Jørn Holme med utnevnelsen som Riksantikvar for en ny åremålsperiode. Holme har på en god måte bidratt til å utvikle kulturminneforvaltningen i en retning som vektlegger vern gjennom bruk, verdiskaping og partnerskap med berørte aktører. Dette arbeidet ønsker jeg at han skal videreføre. I en situasjon preget av økt urbanisering og befolkningsvekst blir det en prioritert oppgave å trekke inn kulturhistoriske verdier i by- og tettstedsutvikling, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.   

Holme var juridisk assistent hos Krigsadvokaten for Østlandet/ Generaladvokaten fra 1978 til 1988. I perioden 1988 til 1990 var han politiadjutant/politiinspektør ved Senja politikammer. Fra 1990 til 1991 hadde han stillinger som konstituert herredsrettsdommer i Trondenes herredsrett og konstituert byrettsdommer i Oslo byrett.

I Økokrim var han, i perioden 1991 til 2001, førstestatsadvokat, og fra 2000 til 2001 var han fungerende nestleder.  Fra Økokrim hadde Holme permisjon i 1993 og 1997 for å være konstituert lagdommer i Eidsivating lagmannsrett og assisterende riksantikvar i Direktoratet for kulturminneforvaltning. Holme var statssekretær i Justisdepartementet i perioden 2001 til 2004. Fra 2004 til 2009 var han sjef for Politiets sikkerhetstjeneste. Han har vært riksantikvar siden 2009.