Historisk arkiv

Økt innsamling av elektrisk og elektronisk avfall

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Fra 1. januar 2016 endres regelverket for elektrisk og elektronisk avfall. Hensikten er å øke innsamling av og ressursutnyttelse fra EE-avfall, og sikre forsvarlig behandling av de farlige stoffene i avfallet.

De fleste elektriske og elektroniske produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoff i forskjellige mengder. Det er derfor viktig at disse produktene blir samlet inn, og håndtert på en god måte når de blir avfall. Alle importører og produsenter i Norge er pålagt å være medlem av et returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet.

Dagens returordninger fører til innsamling av mye elektronisk avfall, men det er fortsatt mulig å øke innsamlingen. Regelverket vil derfor åpne for at returselskapene kan samarbeide der det er nødvendig for å sikre stabil innsamling. Det vil også bli stilt strenge krav til oppbevaring og håndtering av produkter som kan inneholde sensitiv informasjon.

-Det er gledelig at vi nå får dette på plass. Det er viktig at elektrisk og elektronisk avfall samles inn og håndteres på en god måte, og at ressursene i dette avfallet utnyttes. Jeg er særlig glad for at det nå blir stilt klare krav til oppbevaring av for eksempel mobiltelefoner som leveres inn, slik at det ikke er fare for sensitiv informasjon blir misbrukt eller kommer på avveie, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Det blir også innført strengere krav til materialgjenvinning, krav til regnskap over mengden avfall og strengere krav til dokumentasjon ved grensekryssende forsendelser. Utenlandske forhandlere som selger direkte til norske husholdninger ved netthandel o.l. skal også ta sin del av produsentansvaret, og de må derfor ha en representant i Norge.

Endringene medfører nye plikter for produsenter, forhandlere, returselskap og avfallshåndterere. Miljødirektoratet har mer informasjon om regelverket.