Forsiden

Historisk arkiv

Utslippene av klimagasser tilnærmet uendret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Mens klimagassutslippene tidligere økte nesten år for år, ser det ut som om nivået nå har stabilisert seg. Dette viser ny statistikk som ble lagt fram i dag. – Den negative trenden med økninger ser ut til å ha snudd. Nå skal vi følge opp med klimatiltak på mange ulike områder, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Det foreløpige utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå ble lagt fram i dag. Utslippene i 2014 var på 53,8 millioner tonn, 0,1 millioner tonn lavere enn året. I 2014 var utslippene de laveste siden 1995, med unntak av i 2009.  Dette til tross for at Norge har hatt en betydelig økonomisk vekst.

Innenfor områder som industri, innenriks sjøfart og fiske har utslippene gått ned siden 2013. En økning av utslippene fra petroleumssektoren på nesten en millioner tonn motvirket imidlertid en større nedgang i de totale utslippene. Petroleumssektoren er den største utslippskilden i Norge tett fulgt av industri og veitrafikk.

Gjennom klimaforliket har Stortinget vedtatt et mål om nasjonale utslippsreduksjoner i 2020. Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk for å redusere Norges utslipp. Årets utslippsstatistikk er en pekepinn på at den historiske trenden med stadig økning er snudd. Det bedrer mulighetene for at vi kan nå utslippsmålene i 2020.

- Utslippene må gå ned når vi skal bevege oss mot et lavutslippssamfunn de neste tiårene. Vi forsterker derfor klimapolitikken ytterligere med konkrete tiltak, sier Tine Sundtoft.

Siden 2013 har Regjeringen økt innskuddet til Klimateknologifondet. Fondet vil øke til 62,75 mrd. i 2016, i stedet for 50 mrd. som opprinnelig var planen. Det betyr at flere bedrifter kan satse på å utvikle teknologi som reduserer utslipp. I tillegg er satsingen på kollektivtrafikk og jernbane økt. I 2015 er det første gang på flere år at vedlikeholdsetterslepet på jernbane reduseres. Disse satsingene har klimaeffekt, men det er ikke nødvendigvis målbart på kort sikt.

- Klimapolitikk handler om å ha gode og langsiktige tiltak for å kutte i utslipp på mange ulike områder. Her er vi allerede i gang med viktige grep innenfor industri og transport, sier Sundtoft.

Samarbeidspartiene Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet har nylig blitt enige om prinsipper for kjøretøyavgiftene fremover.

- Målet vårt er en nyere, sikrere og mer miljøvennlig bilpark. Avgiftene skal bidra til at vi når klimamålene våre og det vil også påvirke utslippsnivået i årene som kommer, sier Sundtoft.

Regjeringen la i februar i år frem en stortingsmelding om Norges klimamål for 2030. I meldingen peker regjeringen på fem innsatsområder for å redusere de norske klimagassutslippene ytterligere, herunder transportsektoren, utvikling av lavutslippsteknolog i industrien, karbonfangst og lagring, grønn skipsfart og fornybar energi.

- Disse innsatsområdene blir viktige fremover, her har Norge mulighet til å ta lederskap i det grønne skiftet, sier Tine Sundtoft.