Historisk arkiv

Utvalg foreslår virkemidler for å hindre skader fra overvann

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Et utvalg nedsatt av regjeringen foreslår endringer i lover og rammebetingelser som vil gjøre det enklere for kommunene å tilpasse seg klimaendringene, nærmere bestemt problemet med overvann.

Som en oppfølging av anbefalingene i stortingsmeldingen om klimatilpasning (Stortingsmelding 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge) nedsatte regjeringen i fjor det såkalte "Overvannsutvalget". Utvalget legger nå frem sine forslag til endringer i lovgivning og rammebetingelser som vil gjøre det enklere å håndtere overvann.

-Klimaendringene vil gi mer nedbør og vi må sikre oss mot at overvann i byer og tettbebyggelser fører til for store skader. Bedre håndtering av overvann er ett av mange tiltak som må på plass for å forberede Norge på fremtidens ekstremvær, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

I rapporten går det fram at kommunene og andre offentlige og private aktører som følge av klimaendringene vil få store utfordringer med å forhindre skader på bygninger og annen infrastruktur, samt helse og miljø. Mye nedbør fører allerede nå til store kostnader ved oversvømmelser i byer og tettbebyggelser. Utvalget anslår at de totale kostnadene de neste 40 årene kan bli i størrelsesorden 45 til 100 milliarder kroner, dersom det ikke iverksettes tiltak. 

Avløpsnettet i byer og tettsteder er i dag ikke dimensjonert for tilførsel av store mengder overvann. Overvann må derfor i større grad håndteres utenom avløpsnettet, ved en rekke ulike lokale tiltak. Det gjelder åpning av bekker, mindre asfaltering, grøntområder som drenerer vann, grønne tak og vegger etc.

Flere ulike myndigheter forvalter regelverk knyttet til håndtering av overvann, og utvalget er derfor sammensatt av berørte organisasjoner og uavhengige eksperter. Utvalget foreslår en pakke med virkemidler som til sammen vil bidra til å oppnå målene om å forebygge skade på bebyggelse, infrastruktur, helse og miljø, og samtidig utnytte overvann som en ressurs. For eksempel foreslås det endringer i planbestemmelsene, krav etter forurensningsforskriften, og innføring av et eget overvannsgebyr.

-Jeg vil nå ta med rådene fra utvalget i det videre arbeidet, slik at vi kan legge bedre til rette for god håndtering av den økende mengden overvann fremover, sier Tine Sundtoft.  

Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs (NOU 2015: 16 )