Historisk arkiv

100 millioner til klimatiltak i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti lanserer nå Klimasats, en ny støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner. Det er satt av 100 millioner kroner i 2016.

Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti lanserer nå Klimasats, en ny støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner. Det er satt av 100 millioner kroner i 2016.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) lanserte Klimasats - støtte til klimatiltak i kommunene - sammen med stortingsrepresentantene Ola Elvestuen (V), Jan-Henrik Fredriksen (FrP) og Rigmor Andersen Eide (KrF). Satsingen ble lansert ved en ny ladestasjon for el-biler på Tøyen i Oslo. Foto: Klima- og miljødepartementet.

– Kommunene spiller en nøkkelrolle i overgangen til lavutslippssamfunnet. Målet er at den nye støtten til klimasatsing kan gi betydelige reduksjoner i utslippene av klimagasser lokalt, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Konkrete klimatiltak lokalt

De 100 millioner kronene som Regjeringen og samarbeidspartiene setter av til Klimasats, skal gå til konkrete prosjekter som gir utslippsreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet i norske kommuner. Deler av midlene kan gå til planlegging og utredning av tiltak, og til nettverk og erfaringsdeling.

– Vi må ha med kommunene på laget for å få redusert Norges utslipp av klimagasser. De kan for eksempel legge til rette for mindre bilbruk gjennom arealplanlegging og er meget viktige for å få til andre konkrete klimatiltak. Vi gleder oss derfor til mange gode søknader fra kommuner og fylkeskommuner, sier Vidar Helgesen.

Kommunene må søke elektronisk innen 23. juni

Den nye ordningen Klimasats administreres av Miljødirektoratet. De har laget tildelingskriterier og det blir to utlysninger av midler i 2016.

Kommunene kan søke gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 23. juni 2016

Det åpnes for søknader i fem tiltaksgrupper:

 1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging.
 2. Klimavennlig transport.
 3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer.
 4. Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak.
 5. Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.

Eksempler på klimatiltak kommuner og fylkeskommuner kan søke støtte til

 • Tiltak som gir økt fremkommelighet for kollektivtransport i konkurranse med personbiltransport eller som på annen måte gjør det mer attraktivt å velge kollektivt fremfor bil.
 • Tiltak som gjør det mer attraktivt å benytte gang- og sykkelveier, som erstatning for personbilreiser.
 • Gjennomføring av tiltak som vil redusere bilbruk, og gjøre kollektivtransport, gange og sykkel relativt mer attraktivt.
 • Bidrag til å dekke av merkostnad når fylkeskommuner krever el, biogass eller hydrogen i kollektivutlysning.
 • Etablering av energistasjoner.
 • Ladepunkter eller annen infrastruktur for fossilfrie driftsbiler, taxier, busser, vareleveringer og anleggsmaskiner.

Les mer:

Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti lanserer nå Klimasats, en ny støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner. Det er satt av 100 millioner kroner i 2016.

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti lanserer nå Klimasats, en ny støtte på 100 millioner kroner til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner. Fra venstre Jan-Henrik Fredriksen (FrP), Rigmor Andersen Eide (KrF), Vidar Helgesen (H) og Ola Elvestuen (V). Foto: Klima- og miljødepartementet.