Historisk arkiv

Ber om innspill til utredning om nytt deponi for farlig avfall

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet mottok 2. mai anbefalingen fra Miljødirektoratet om egnet lokalisering av et nytt deponi for farlig avfall. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen inviterer alle interesserte til å komme med innspill til utredningen innen 3. juni.

Det eksisterende norske deponiet for farlig avfall på Langøya i Vestfold er antatt å være fullt i 2022.

– Det er viktig at Norge da har på plass en ny løsning for å håndtere farlig avfall. Vi har et nasjonalt mål og internasjonale forpliktelser som gjør at vi må sikre forsvarlig håndtering av farlig avfall, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Miljødirektoratet anbefaler Dalen gruver i Brevik

Miljødirektoratet har – med bistand fra ulike fagmiljøer – vurdert 12 gruver og steinbrudd, samt planlagte fjellhaller, som mulige lokaliteter for etablering av et nytt deponi for uorganisk farlig avfall.

Etter en helhetsvurdering mener Miljødirektoratet at Dalen gruver i Brevik i Porsgrunn kommune i Telemark er det beste alternativet. Direktoratet mener et dagbrudd i Rekefjord i Sokndal kommune i Rogaland også kan være aktuelt. Begge stedene har geologi og hydrogeologi som gjør at deponeringen kan skje miljømessig forsvarlig.

Miljødirektoratet anbefaler imidlertid Dalen gruver som det beste alternativet, blant annet fordi disse gruvene har et betydelig større deponivolum.

Ber om innspill innen 3. juni

Klima- og miljødepartementet vurderer nå utredningen og anbefalingene fra Miljødirektoratet. Alle interesserte gis mulighet til å komme med skriftlige innspill til utredningen innen 3. juni.

– Det er viktig at vi får på plass et nytt deponi for farlig avfall i Norge. Det er like viktig å sikre at dette skjer på en måte som er sikker og har minst mulig negative konsekvenser for miljøet og beboerne. Jeg vil med dette gi alle interesserte mulighet til å komme med synspunkter på utredningen fra Miljødirektoratet, sier Vidar Helgesen.

Utredningen fra Miljødirektoratet med vedlegg finner du øverst i høyre kolonne.

Vennligst send ditt innspill per e-post til postmottak@kld.dep.no innen 3. juni 2016 - merket "16/1286".

Innspillsmøte i Oslo 30. mai

Klima- og miljøministeren vil også invitere berørte parter og interessegrupper til et møte om denne saken 30. mai i Klima- og miljødepartementet i Oslo. Invitasjonen til dette møtet vil bli sendt ut snart.

Besøker Brevik 7. juni

7. juni vil klima- og miljøminister Vidar Helgesen besøke Brevik og ha møter med kommunepolitikere i Porsgrunn og andre parter. Statsråden samarbeider med Porsgrunn kommune om program for besøket.

Les mer: