Historisk arkiv

Kraftig nedgang i sau tatt av rovvilt i 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Det var historisk få sau som ble erstattet som tatt av rovvilt i 2015. Antallet erstattede sau er nesten halvert den siste tiårsperioden. I 2006 ble det erstattet 38 500 antall sau, mens det i 2015 ble erstattet 20 200.

- Dette er en gledelig utvikling. Denne regjeringen har aktivt brukt handlingsrommet i rovviltforliket til å redusere skadepotensialet i beiteområder både i- og i forkant av beitesesongen. Samtidig er vi bevisste på at de nasjonale bestandsmålene for rovvilt skal nås. Vi har her en jobb å gjøre for å øke bestandene av gaupe, bjørn og ulv for å nå bestandsmålene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

I Norge kan dyreeier søke erstatning for alle husdyr og tamrein som er drept eller skadet av ulv, jerv, gaupe, bjørn eller kongeørn. Det er fylkesmennene som behandler søknader om erstatning.

Nedgang på 42 prosent siste ti år


Årets erstatningsoppgjør viser en nedgang i antall søkere både i forhold til i 2014 og i den siste tiårsperioden. Nedgangen er på 14 prosent siden 2014, og har gått ned med 42 prosent de siste ti årene. Vi ser også at historisk få sau ble tatt av rovvilt i 2015. I de siste ti årene er antallet sau erstattet som tatt av rovvilt nesten halvert, til tross for at antall sau på utmarksbeite har holdt seg relativt stabil i denne perioden.

Hedmark har størst nedgang


Flere fylker utmerker seg med en spesielt positiv utvikling for dyreeiere de siste ti årene, blant annet Hedmark (66 prosent nedgang), Oppland (42 prosent nedgang) og Troms (66 prosent nedgang). Samtidig hadde disse fylkene og 11 andre fylker et betydelig lavere tap i 2015 sammenlignet med året før. Et av disse fylkene er Sogn og Fjordane, der det i 2015 ble lagt ned en stor innsats for å begrense skadepotensialet.

- I 2015 ga vi klar beskjed til Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn om å ta ut jerv med skadepotensial i Sogn og Fjordane, spesielt i områder som opplevde store tap i 2014. Dette ble fulgt opp på en meget god måte. Resultatet er at antallet sau erstattet som tatt av rovdyr i Sogn og Fjordane i 2015 ble så mye som 82 prosent lavere enn i 2014, sier Helgesen.

Fortsatt høye tap i enkelte områder


I kun tre fylker ble det i 2015 erstattet flere sau som tatt av rovvilt enn for ti år siden. Dette gjelder Finnmark, Hordaland og Vest-Agder.

- Selv om vi ser en positiv utvikling, er tapene fremdeles høye i flere områder. Utfordringen fremover blir å redusere tapene også i disse områdene, samtidig som vi når bestandsmålene for store rovdyr. Med bakgrunn i at vi skal nå bestandsmålene for rovvilt og for å sikre effektiv ressursbruk, må vi hvert år prioritere strengt hvor vi kan sette inn ekstra tiltak, sier Helgesen.

Oversikt over husdyr og tamrein erstattet som tatt av rovvilt, og fordeling på tapsårsaker, er tilgjengelig på www.rovbase.no.

Antall sau erstattet som tatt av rovvilt