Historisk arkiv

Ønsker flere råd i rovviltsaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Kontaktutvalg for rovviltforvaltning har de seneste årene gitt rovviltforvaltningen få råd og innspill i rovviltarbeidet. Klima- og miljødepartementet har derfor besluttet å be utvalget om råd i ulike saker på rovviltfeltet. Den første saken departementet ønsker en uttalelse på er den fremtidige forvaltningen av kongeørn.

-Råd fra kontaktutvalget vil bidra til at de enkelte sakene blir bedre belyst. Det vil styrke vårt beslutningsgrunnlag, og kan bidra til å dempe konfliktene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Departementet ønsker å overlate til kontaktutvalget å finne arbeidsmåte for behandling av saker som departementet ønsker råd om. Videre kan det noen ganger være vanskelig for kontaktutvalget å bli enige innad

-Jeg vil at kontaktutvalget i hver enkelt sak skal vurdere om de kan avgi en samlet uttalelse, eller om det er mest hensiktsmessig for utvalget å avgi flertalls- og mindretallsuttalelser, sier Helgesen.

Departementet mottok nylig Miljødirektoratets anbefaling om fremtidig forvaltning av kongeørn i Norge. Departementet har i brev av i dag varslet kontaktutvalget at dette blir den første saken der utvalget blir bedt om en uttalelse.

Kontaktutvalg for rovviltforvaltning har fått frist til 29. april med å komme med råd i saken.

Utvalgets sammensetning

Kontaktutvalgets består av 16 organisasjoner. Disse er Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, Norskog, Norges Skogeierforbund, Utmarkskommunenes sammenslutning, Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Norge Jeger- og Fiskerforbund, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Norges Naturvernforbund, Foreningen Våre Rovdyr, WWF-Norge, Sametinget, Norske Reindriftsamers Landsforbund, Den Norske Turistforening og Norsk Ornitologisk Forening.