Forsiden

Historisk arkiv

Skal få ned forurensningen fra cruiseskip i verdensarvfjorder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Verdensarvområdene på Vestlandet skal bli renere. Cruisetrafikken gir i perioder helse- og miljøskadelige utslipp i Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Synnulvsfjorden og innerste del av Tafjorden. Nå har Klima- og miljødepartementet bedt Sjøfartsdirektoratet starte arbeidet med å få ned utslippene fra skip til luft og sjø.

Disse fjordene står på UNESCOs liste over verdensarvområder. De skal beskyttes særskilt ifølge kravene i den internasjonale verdensarvkonvensjonen.

– Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på verdensarvområdene våre. Grønn skipsfart er også et satsingsområde for regjeringen. Vi har høye ambisjoner på begge områder. Når vi reduserer forurensningen fra skip i verdensarvfjordene, kan vi oppnå to viktige mål på en gang, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Sjøfartsdirektoratet fikk i 2016 i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å kartlegge miljøutslipp i tre av verdensarvfjordene. Disse resultatene og forslag til en rekke tiltak for å redusere utslippene er presentert i rapporten Utslipp til luft og sjø fra skipsfart i fjordområder med stor cruisetrafikk.

I tråd med anbefalingene ber Klima- og miljødepartementet nå Sjøfartsdirektoratet innen utgangen av 2017 utrede nærmere tiltak som reduserer estetisk forurensing og synlig røyk fra skipene. De skal også vurdere fartsbegrensning i fjordene i samarbeid med Kystverket. Direktoratet skal arbeide med sikte på å stille flere krav til skipene, blant annet grenser for utslipp av nitrogenoksider (NOx) til luft og svovelinnhold i drivstoffet samt et forbud mot utslipp av blant annet kloakk i fjordene innen utgangen av 2018.

Arbeidet skal gjennomføres i tett kontakt med berørte interesser.

– Med disse tiltakene på plass blir utslippene fra skip i verdensarvfjordene betydelig redusert. Det er bra for miljøet lokalt og viser at vi tar ansvaret vårt for forvaltning av verdensarvområdene på alvor.  Det vil også kunne gi enda bedre opplevelser for turister og andre som besøker områdene og styrke markedsføringen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.