Historisk arkiv

Norge gir 100 millioner kroner for å sikre urfolks landrettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norge gir nye 100 millioner kroner gjennom Klima- og skoginitiativet til arbeidet med å sikre urfolk og lokalsamfunn landrettigheter i regnskogland. Redusert avskoging og bærekraftig arealbruk kan bidra med 1/3 av de utslippsreduksjonene som trengs for å unngå farlige klimaendringer innen 2030.– Urfolks og lokalsamfunns landrettigheter er den beste garantien for at regnskogen blir stående, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Boat on a river
The Munduruku-people in the Apiaka/Kayabi-territory in Mato Grosso, Brazil, guard the rainforest through sustainable harvesting of nuts and other resources - and simply by being there. Foto: Snorre Tønset/NICFI

Pengestøtten går til The International Land and Forest Tenure Facility, en internasjonal stiftelse med base i Stockholm.

– Vi er takknemlige for at Norge gir Tenure Facility muligheten til å yte mer økonomisk og juridisk bistand til urfolksområder og lokalsamfunn som har uavklart eiendomsrett til områdene sine.  Avskoging bidrar med høye klimagassutslipp og til at stadig flere plante- og dyrearter blir utryddet, sier Nonette Royo, direktør i Tenure Facility.

Hevdvunne rettigheter

Nærmere 2,5 milliarder mennesker – urfolk og lokalsamfunn – henter sitt livsgrunnlag fra skog og land som de har hevdvunne landrettigheter til, men som ikke er juridisk anerkjent. Dette truer både levebrødet og sikkerheten deres.

Bare en svært liten andel av disse områdene er formelt anerkjent som deres av nasjonale lover.   Selv i områder der rettighetene blir anerkjent, blir lovene som beskytter urfolksrettighetene ofte ikke satt ut i livet eller håndhevet.

Så mye som Nederland

Dette er utfordringen Tenure Facility er satt opp for å løse. I løpet av de første fem årene har Tenure Facility bistått urfolk og lokalsamfunn med å sikre mer enn 42000 km2 land og skog, et område på størrelse med Nederland, for det meste i tropiske urskogsområder.

Tenure Facility har også bidratt til å styrke landrettighetene til over 24.000 km2 skog reservert urfolk som bor i frivillig isolasjon.

 

–Mange steder er det økende vold, mennesker som blir drevet fra områdene sine, trusler og drap på urfolksledere og andre miljøaktivister.  Dette skjer særlig i områder med uavklarte landrettigheter, sier Ola Elvestuen.

Lagrer karbon

Regjeringens klima- og skoginitiativ ble opprettet i 2008.  Norge har siden satt av om lag tre milliarder kroner årlig for å bidra til reduserte klimautslipp fra avskoging og forringelse av tropisk skog. Pengene går gjennom FN og Verdensbanken, nasjonale fond og frivillige organisasjoner, og til urfolks- og lokalsamfunnsorganisasjoner.

 

 – Der urfolk og lokalsamfunn har sikret landrettighetene sine og der dette støttes av statlig politikk og håndheving, er det vesentlig mindre avskoging og færre landkonflikter enn andre steder. Å sikre landrettighetene reduserer sårbarheten både til skogen og skogsamfunnene, og dermed unngår vi at enorme mengder karbon lagret i skogen slipper ut i atmosfæren, sier Elvestuen.

 

Den enkleste klimaløsningen

Det er Norad som forvalter bevilgningen på 100 millioner kroner til Tenure Facility.

– Å beskytte og restaurere skog, produsere mer mat på mer bærekraftige måter og forbedre arealbruken er de beste og enkleste naturbaserte klimaløsningene vi har, sier Ola Elvestuen.

Støtten til Tenure Facility gis til partnere som gjennomfører prosjekter i utviklingsland med mye skog. Initiativer som bidrar til å utvikle lovverket for landrettigheter og som har potensiale til å bidra til sterkere nasjonale klimatiltak skal prioriteres.

Tiltakenene som Tenure Facility støtter gjennom kapasitetsbygging og bedre lovverk kan hjelpe tropiske skogland til å få ned avskogingen. Mange land har redusert avskoging som del av de nasjonale utslippsmålene de skal rapportere på til FNs klimakonvensjon.

Arbeidet til Tenure Facility bidrar til å nå mange av FNs bærekraftsmål.