Historisk arkiv

Vurderer CO2-kompensasjon til Norske Skog Saugbrugs

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødirektoratet mottok den 28. februar en begjæring om omgjøring av vedtak om CO2-kompensasjon fra Norge Skog Saugbrugs.

Dagens CO2-kompensasjonsordning ble etablert i 2013 og gjelder frem til 2020. Formålet med ordningen er å motvirke karbonlekkasje som følge av at elektrisitetsprisene økte da EUs klimakvotesystem ble etablert i 2005. Med karbonlekkasje menes at aktivitet og investeringer flyttes til land utenfor Europa med lavere strømpriser.

CO2-kompensasjonsordningen er en regelstyrt ordning og vilkårene for kompensasjon følger av forskrift om C02-kompensasjon. Produksjon med elektrisitetsforbruk som helt eller delvis kan dekkes av langsiktige kraftkontrakter inngått før 2005 tas ikke med i beregningen av kompensasjon. Grunnen til dette er at disse kraftkontraktene ikke hadde noen økt pris som ga risiko for karbonlekkasje. Saugbrugs kvalifiserer for og mottar CO2-kompensasjon, men kompensasjonen blir redusert/avkortet fordi Saugbrugs på skjæringstidspunktet i 2012 hadde tilgang på kraft etter en langsiktig kraftkontrakt. 

Saugbrugs klaget på vedtaket om CO2-kompensasjon i 2013/2014 og fikk da ikke medhold av Klima- og miljødepartementet. Saugbrugs har nylig bedt om at myndighetene vurderer saken på nytt (begjæring om omgjøring), basert på nye omstendigheter i saken, nærmere bestemt konkursen i Norske Skogindustrier i 2017.

Miljødirektoratet har vurdert omgjøringsbegjæringen fra Saugbrugs, men har kommet til at det ikke er grunnlag for omgjøring. Miljødirektoratet viser til at Norske Skog Saugbrugs pr. 14. mai 2012 hadde en langsiktig kraftkontrakt inngått før 2005, som dekket krafttilgang for hele støtteperioden, og at det da skal skje avkortning i henhold til forskriften. Miljødirektoratet mener videre at den etterfølgende konkursen ikke gir grunn til å gjøre unntak fra denne regelen. Miljødirektoratet fremhever blant annet behovet for en objektiv skjermingsdato, at forskriften ikke gir rom for løpende skjønnsmessige vurderinger av senere endringer i eierskapssituasjonen og at forskriftens unntaksregel er snever.

Klima- og miljødepartementet vil nå gjøre en selvstendig vurdering av anførslene i saken. Det er ikke mulig å si nøyaktig hvor lang tid dette vil ta, men saken vil bli prioritert.