Historisk arkiv

Nye, strengere regler for eksport og import av plastavfall

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norge vil nå gjennomføre strengere regler for eksport og import av plastavfall. Endringene vil gjøre det lettere for norske myndigheter og næringsliv å være trygge på at plastavfall ikke kommer på avveie.

Endringene er en følge av et norsk forslag til den globale avtalen om avfall, Basel-konvensjonen, og endringer i EUs regelverk som tar opp i seg de nye internasjonale reglene.

- Norge foreslo denne globale regelendringen i 2019. Det er bra at vi nå får bedre kontroll med eksporten av plastavfall. Den uregulerte handelen har ført til store helse- og miljøproblemer, særlig i fattige land. Nå reduserer vi risikoen for forurensning og marin forsøpling, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

De nye reglene innebærer at de som eksporterer plastavfall som er blandet og dårlig egnet til å gjenvinnes skal dokumentere på forhånd at transporten går til miljømessig forsvarlig behandling hos mottaker. Dokumentasjonen skal gå til myndighetene både i eksportlandet og importlandet. Dette sikrer at avfallet ikke lider en ukjent skjebne. Går noe galt, kan eksportøren pålegges å ta avfallet tilbake.

Plastavfall som har verdi og er godt egnet for materialgjenvinning kan eksporteres uten forhåndsklarering. Regelverket har detaljerte kriterier for hvilket avfall som faller i kontrollkategorien og hva som faller utenfor.

Vedtaket om strengere globale regler for plastavfall ble fattet på partsmøtet til den globale avtalen om avfall og grensekryssende handel med avfall, den såkalte "Basel-konvensjonen".  Avtalen, som trådte i kraft i 1992, har oppslutning fra 188 land. USA er eneste større land som ikke er med i avtalen.

Nå gjennomføres disse reglene i Norge, gjennom endringer i EUs regelverk om grensekryssende transport av avfall, som Norge er en del av. EUs nye regler er strengere enn Baselkonvensjonens. EU innfører eksportforbud for problematisk plastavfall til alle land som ikke er OECD-land. Norge vil følge samme praksis.

Som følge av nye regler vil flere typer plastavfall måtte innhente forhåndssamtykke til eksport eller import enn i dag. Norge har imidlertid ingen omfattende eksport eller import av plastavfall og fører allerede en streng praksis for eksport av plastavfall fra husholdninger. Denne praksisen vil bli videreført. Økt kontroll av eksport av plastavfall i EØS-området vil gjøre det enklere for norske myndigheter og næringsliv å være trygge på at plast som sendes til behandling ikke kommer på avveie. Regelverket vil også stimulere til å sortere plast i rene fraksjoner, og dermed fremme materialgjenvinning og sirkulær økonomi.

Miljødirektoratet sendte 10.  november forslag til nye regler på høring med fire ukers frist. Direktoratet vil også avholde et informasjonsmøte om saken.

Reglene skal tre i kraft 1.1.2021.