Historisk arkiv

Rekordlave tap av sau til rovvilt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Tap av sau til rovvilt viser en nedgang på 21 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Tapstallene er de laveste som er registrert siden registreringene begynte i 2002.

- Jeg er svært fornøyd med nedgangen i antall sauer som er tapt til rovvilt. Regjeringens mål er en livskraftig beitenæring. Samtidig skal vi sikre levedyktige rovviltbestander. At vi klarer å nå begge målene, viser at rovviltpolitikken fungerer, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Sauer
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn kunne presentere rekordlave tall for tap av sau til rovvilt for Fåvang Gjeterlag på Ringebufjellet. F.V. Hege Trosvik, Sveinung Rotevatn og Ole Johan Bjørge Foto: Snorre Tønset/KLD

Det er registrert 499 påviste rovviltskader på sau per 1. august 2020. Skader fra bjørn er om lag halvert sammenlignet med i fjor. Samlet sett er tapstallene de laveste som har blitt registrert. Samtidig ligger rovvilbestandene, med unntak av bjørn, på eller noe over Stortingets vedtatte bestandsmål. Antall sau på beite i Norge har holdt seg stabilt de siste årene med noen variasjoner de siste 10-15 årene. Det gjøres en stor innsats fra beitenæringen med å gjennomføre forebyggende tiltak. Samtidig føres det en aktiv rovviltforvaltning med effektive uttak.

- Det er lagt ned en stor innsats fra beitenæringen, fellingslag og forvaltning for å redusere tap av sau til rovvilt. Rekordlave tap de siste årene kan tyde på at effektive uttak av dyr som gjør skade, sammen med forebyggende tiltak, bidrar til å redusere tapene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Nedgang i tap til ulv og bjørn

Miljødirektoratet gjennomfører årlig en foreløpig sammenstilling av antall sau påvist skadet av rovvilt i perioden 1. januar til 1. august. Tallene per 1. august 2020 viser at tapene fortsetter å gå ned.

Det er først og fremst tapene til ulv og bjørn som har gått ned sammenlignet med i fjor. Det er halvparten så mange skader fra bjørn selv om enkelte områder, blant annet Trøndelag, har hatt en del skader. I Trøndelag er det nå felt to bjørner i beiteprioritert område. Tap av sau til gaupe og kongeørn har holdt seg relativt stabilt, mens skader forårsaket av jerv har økt noe sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Pressemelding fra Miljødirektoratet: Graf og oversikt over antall påviste rovviltskader på sau pr. 1. august 2002 - 2020

Forebyggende tiltak og skadefelling

Forvaltningen jobber kontinuerlig for å redusere tap av beitedyr til rovvilt. Viktige virkemidler er blant annet forebyggende tiltak og effektivisering av skadefelling. I 2020 er det bevilget om lag 80 millioner kroner til tiltak som rovviltavvisende gjerder, forsinket beiteslipp og tidlig nedsanking, for å forebygge tapene til rovvilt.

Ikke alle beitedyr som går tapt, blir gjenfunnet, og det er flere årsaker til tap av beitedyr enn rovvilt. Mistanke om tap av beitedyr til rovvilt meldes fra til Statens naturoppsyn. Innmeldte og påviste skader fra rovvilt blir systematisk registrert og gjort tilgjengelig. Bruk av elektronisk sporingsutstyr kan bidra til mer effektiv sanking av beitedyr, og bidra til å finne døde eller skadede dyr. Slike tiltak støttes gjennom statlige tilskudd.

Beitesesongen er ikke over, og tapstallene vil endre seg frem til sauene er sanket inn. Erfaringsmessig øker skadetallene mot slutten av beitesesongen. Den endelige oversikten over tapene denne beitesesongen vil vi få når erstatningsoppgjøret er klart i desember.