Historisk arkiv

Revidert forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har i dag vedtatt revidert forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Den reviderte forskriften gir et bedre grunnlag for riktig utmåling av erstatning.

-Det er et mål for regjeringen å utmåle en mest mulig korrekt erstatning for beitedyr som blir tatt av rovvilt. Vi har nå fått hjemmel til å innhente informasjon som vil bedre muligheten for forvaltningsmyndighetene til å klargjøre også andre tapsårsaker knyttet til tap av husdyr på beite enn rovvilt, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

I november 2013 avsa lagmannsretten dom i den såkalte Krokann-saken om gyldigheten av et vedtak om rovvilterstatning. Vedtaket ble gjennom denne dommen kjent ugyldig. I dommen sies det blant annet at det ikke ble foretatt en tilstrekkelig bred vurdering av andre årsaksfaktorer enn rovvilt. Den reviderte forskriften vil bidra til å gi forvaltningsmyndighetene bedre kunnskap om andre tapsforhold enn rovvilt og dermed nettopp bidra til å kunne utmåle en mest mulig riktig erstatning.

-Den reviderte forskriften legger opp til en mer kunnskapsbasert forvaltning, mindre behov for skjønnsutøvelse og bedre grunnlag for å utmåle riktige erstatninger, sier Sundtoft. 

Forskriftsendringene er basert på anbefalingene fra et ekspertutvalg som i 2011 la frem sin innstilling. Utvalget fant ikke én ny, enhetlig og enkel erstatningsordning som det samlede utvalget kunne anbefale, men foreslo et sett med strakstiltak, som har resultert i denne reviderte forskriften.

Forskrift med retningslinjer om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt (Norsk Lovtidend)