Historisk arkiv

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollsekretariat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet levert en evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat i kommunene. Rapporten tegner et bilde av at kontrollutvalgene i stor grad fyller sin funksjon i kommunene på en god måte

Siktemålet med evalueringen er å styrke kunnskapsgrunnlaget om sentrale deler av den kommunale egenkontrollen.

Rapporten er nå oversendt til Kommunelovutvalget. Den skal danne grunnlag for Kommunelovutvalgets vurderinger av egenkontrollen og videre utvikling av egenkontrollregelverket.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00