Historisk arkiv

Vedtak om riving av Y-blokken blir stående

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedtaket om å rive Y-blokken blir ikke omgjort. Departementets konklusjon er at tillatelsen ikke er i strid med internasjonale konvensjoner.

Oslo kommune innvilget 5. juli 2019 rammetillatelse for riving av Y-blokken. Fylkesmannen i Oslo og Viken opprettholdt tillatelsen 11. november.

Fortidsminneforeningen, Oslo Arkitektforening og Norske Arkitekters Landsforbund ba departementet om å omgjøre Fylkesmannens vedtak. Klagerne mener at riving av Y-blokken er i strid med blant annet artikkel 15 i FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), som skal ivareta retten for den enkelte til å delta i det kulturelle liv.

Departementet har også vurdert andre konvensjoner, deriblant Europarådets konvensjon om vern av Europas faste kulturminner (Granada-konvensjonen).

Departementet mener at konvensjonene ikke innebærer plikt til å verne Y-blokka. Klagene er dermed ikke tatt til følge. Vedtaket om å rive Y-blokken blir stående.  

Y-blokken med sin integrerte kunst besitter viktige verneverdier. Dette ble vurdert i arbeidet med reguleringsplanen i 2015-2016. Den integrerte kunsten skal tas vare på, og få en ny plassering i det nye regjeringskvartalet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00