Historisk arkiv

Ny lov gir midlertidig unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mange kommuner har utfordringer med den daglige driften under koronakrisen. For å gjøre situasjonen lettere, vil en midlertidig lov tre i kraft i dag. Loven gir unntak fra krav i kommuneloven, IKS-loven og partiloven.

Stortinget vedtok 14. april en midlertidig lov, som gir unntak fra enkelte bestemmelser i blant annet kommuneloven. Loven trer i kraft i dag.

Også kommunene blir satt på en stor prøve i forbindelse med koronautbruddet. Både kommuneloven, IKS-loven og partiloven har enkelte krav det er vanskelig å overholde for kommunene og partiene under utbruddet. Den nye loven gir derfor noen unntak.

For å legge til rette for at alle med relevant kompetanse kan bidra under koronakrisen, gir vi et unntak fra kommuneloven slik at medlemmer av kontrollutvalget som blir midlertidig ansatt i kommunen eller fylkeskommunen, fremdeles skal være valgbare til kontrollutvalget. Det betyr at disse ikke mister plassen sin i kontrollutvalget selv om de inngår et midlertidig ansettelsesforhold med kommunen. 

Utsetter frister

Den midlertidige loven utsetter fristene for å avgi revisjonsberetning og vedta årsregnskap. Utsatt frist for regnskapsrevisor til å avgi revisjonsberetning er senest 15. juni 2020. Utsatt frist for kommunestyret til å vedta årsregnskapene og årsberetningene for 2019 er senest 15. september 2020.

Vi endrer også kravene til skriftlig saksbehandling etter kommuneloven § 11-8. Bestemmelsen i den midlertidige loven innebærer at det ikke er krav om at alle medlemmene slutter seg til at saken behandles ved skriftlig saksbehandling, men at det er tilstrekkelig med tilslutning fra minst to tredeler av medlemmene. Det er fremdeles krav om enstemmighet til innholdet i vedtaket.

Den midlertidige loven gir utsatt frist for å rapportere om inntekter og kostnader for partier og partiledd etter partiloven. Utsatt frist er 15. september 2020.  

Departementet har i dag også fastsatt en midlertidig endring i forskrift om budsjett og regnskap interkommunale selsaper. Endringen gir representantskapet i interkommunale selskaper utsatt frist til å fastsette regnskapet sitt. Den nye fristen er også her 15. september 2020.

Åpner for fjernmøter

Organer i interkommunale selskaper etter IKS-loven får mulighet til å ha fjernmøter på samme måte som organer etter kommuneloven. De kan også bruke elektronisk signatur for å signere møteprotokoller.

Den midlertidige loven oppheves 16. september 2020.

Les mer om loven på lovdata.no

Spørsmål og svar om kommunal organisering og saksbehandling i forbindelse med utbruddet av Covid-19

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om koronasituasjonen

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.