Historisk arkiv

Instruks for arbeidet med forebyggende objekt- og infrastruktursikkerhet for departementsbygningene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en Instruks for arbeidet med forebyggende objekt- og infrastruktursikkerhet for departementsbygningene. Instruksen er en formalisering av allerede etablert praksis. Hensikten er å tydeliggjøre roller og ansvar for objekt- og infrastruktursikkerheten i departementsfellesskapet.

Tolkningen av ansvaret frem til nå har hatt sitt utspring i Meld. St. 29 (2011-2012) Samfunnssikkerhet som beskriver Kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvar for det forebyggende objektsikkerhetsarbeidet for departementsbygningene.

Hva gjelder instruksen for?

Instruksen skal gjelde for arbeidet med forebyggende objekt- og infrastruktursikkerhet for departementsbygningene i henhold til sikkerhetsloven.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets sikkerhetsmessige ansvar for objekt- og infrastruktursikkerhet for departementsbygningene gjelder felles grunnsikring. Departementet skal i tillegg påse at det etableres fysiske sikkerhetstiltak for beskyttelse av myndighetspersoner i nye departementsbygninger og ved totalrenovering av eksisterende departementsbygninger.

Instruksen slår også fast at Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal gi departementene råd om etablering av fysiske sikkerhetstiltak for beskyttelse av myndighetspersoner i eksisterende departementsbygninger.

Hvert enkelt departement har ansvar for sikkerhetstiltak i egne områder. Ansvaret gjelder også sikkerhetstiltak for å beskytte myndighetspersoner innenfor egne områder.

Instruksen regulerer andre aktørers roller i arbeidet med forebyggende objekt- og infrastruktursikkerhet for departementsbygningene, samt departementenes økonomiske ansvar for sikkerhetstiltak for å beskytte myndighetspersoner.

Hva gjelder instruksen ikke for?

  • Departementenes utflyttingslokaler i beredskapssammenheng.
  • Forsvarsdepartementets lokaler og lokalene til Statsministerens kontor i Forvarets ledelsesbygg.
  • Departementenes arbeid med objekt- og infrastruktursikkerhet i egen sektor.