Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015

Avvikler ordningen med gratis kontorer for enkeltorganisasjoner hos fylkesmennene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I statsbudsjettet varsles det at ordningen der de ulike fylkesmannsembetene stiller gratis kontorhold og kontortjenester til rådighet for 4H Norge, Det norske skogselskap, Landbruksselskapet og Det norske hageselskap avvikles. Avviklingen skal skje innen 1. juli 2016.

I statsbudsjettet varsles det at ordningen der de ulike fylkesmannsembetene stiller gratis kontorhold og kontortjenester til rådighet for 4H Norge, Det norske skogselskap, Landbruksselskapet og Det norske hageselskap avvikles. Avviklingen skal skje innen 1. juli 2016.

Ordningen med kontorhold for disse organisasjonene er historisk betinget fra tiden det var egne fylkeslandbrukskontor. Ordningen ble videreført i forbindelse med at fylkeslandbrukskontorene ble innlemmet i fylkesmannsembetene i 1993.  Organisasjonene som disponerer kontorplass utfører også enkelte oppgaver for fylkesmannsembetene.

- Jeg har i samråd med landbruks- og matministeren kommet til at ordningen kan framstå som uryddig og uheldig. Organisasjonene har viktige samfunnsbidrag og fyller en viktig rolle. Samtidig er det uryddig at enkeltorganisasjoner har særodninger som er lite transparente og ikke er tilgjengelig for andre, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Det kan også være administrative og sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til at personer som fylkesmannen ikke har arbeidsgiveransvar for har tilgang til embetets lokaler og utstyr.  sier Sanner.

Statsråd Sanner og statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet har i forkant av at budsjettet ble lagt frem hatt møte med organisasjonene og informert dem om at ordningen med kontorhold vil opphøre.

- Jeg synes det er viktig at organisasjonene gis en rimelig overgangsperiode. Derfor er endelig frist for avvikling satt til 1. juli 2016. Det betyr at de vil ha mer enn ett og et halvt år til å finne alternative lokaler, sier Sanner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00