Historisk arkiv

Differensiert arbeidsgiveravgift: Nye kommuner inn og full kompensasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Regjeringen vil styrke vekstkraften i norsk økonomi og sikre verdiskapning i hele landet, sier finansminister Siv Jensen. I dag foreslår Regjeringen at næringslivet i 233 kommuner får lav arbeidsgiveravgift fra 1. juli og foreslår kompenserende tiltak for sektorer som faller utenfor ordningen. - Kompenserende tiltak med fribeløp og satsing på samferdsel kommer næringslivet i distriktene til gode, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Regjeringen vil styrke vekstkraften i norsk økonomi og sikre verdiskapning i hele landet, sier finansminister Siv Jensen. I dag foreslår Regjeringen at næringslivet i 233 kommuner får lav arbeidsgiveravgift fra 1. juli og foreslår kompenserende tiltak for sektorer som faller utenfor ordningen.

- Kompenserende tiltak med fribeløp og satsing på samferdsel kommer næringslivet i distriktene til gode, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

EU og ESA har endret sitt regelverk for regionalstøtte, og Norge må tilpasse seg dette. Regjeringen legger i dag fram forslag til endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Færre virksomheter må ut av ordningen
- Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å stimulere til vekst og verdiskaping i hele Norge. Derfor har Regjeringen vært opptatt av å ha en tett dialog med EU og ESA helt fram til det siste. Den tette oppfølgingen av dette har gitt resultater, og avklaringer fra Europakommisjonen åpner for at flere virksomheter enn tidligere antatt kan videreføre dagens ordning, sier Jensen. - Vi er derfor glade for at det ligger an til at blant annet drosjebiltransport, flyttetransport og utvinning av olje og gass likevel kan beholde ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

- Vi var uenig i EUs beslutning om at enkelte sektorer må ut av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Nå foreslår Regjeringen tiltak der vi tilbakefører hele avgiftsøkningen som kommer fra dette, sier Sanner.

- Regjeringen ønsker at næringslivet skal ha gode rammevilkår for vekst og ubyråkratiske ordninger. Vi styrker fribeløpsordningen slik at de aller fleste småbedrifter i områder med redusert arbeidsgiveravgift får full kompensasjon, selv om deres sektor er unntatt fra ordningen, sier finansminister Siv Jensen.

- Infrastrukturtiltakene rettet mot de tre nordligste fylkene vil bidra til å styrke næringslivet i Nord-Norge og kompensere fullt ut for sektorunntakene i arbeidsgiveravgift. Sammen med nordnorsk næringsliv og fylkeskommunene skal vi prioritere hvilke infrastrukturtiltak som vil styrke vekstkraften i regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Slik blir kompensasjonsordningen
Regjeringen foreslår følgende tiltak for å kompensere for EU sine sektorunntak i den differensierte arbeidsgiveravgiften:

 • Fribeløpsordning innføres for alle sektorer som på grunn av EUs regionalstøtteregelverk ikke lenger får lavere arbeidsgiveravgift. Fribeløpsordningen innebærer at arbeidsgivere likevel ikke trenger å betale økt avgift opp til et gitt fribeløp. Arbeidsgivere med få ansatte vil kompenseres fullt ut gjennom fribeløpsordningen. Fribeløpsordningen gir en avgiftslettelse på 150 millioner kroner i 2014 og deretter 450 millioner kroner årlig.
 • Infrastrukturinvesteringer i Nord-Norge: Regjeringen foreslår kompensasjon i form av infrastrukturtiltak og økt statlig kjøp av persontransporttjenester på 1,6 milliarder kroner fram til midtveisgjennomgangen i 2018, hvorav 124 millioner kroner i 2014.
 • Kjøp av transporttjenester: Fylkeskommunene blir kompensert med 44 millioner kroner i 2014 for økte kostnader til kjøp av transporttjenester.
 • Kompensasjon gjennom nettolønnsordningen: Det foreslås å øke tilskuddet til sysselsetting av sjøfolk for å ta høyde for at rederier innenfor nettolønnsordningen kompenseres med anslagsvis 25 millioner kroner i 2014.

Regjeringen foreslår at 31 nye kommuner kommer med i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Her finner du hele oversikten over hvilke kommuner som fra 1. juli har lavere arbeidsgiveravgift.

Bakgrunn:
Sektorunntakene innebærer at statens inntekter fra arbeidsgiveravgiften anslås å øke med om lag 1,2 milliarder kroner årlig. Virkningen på budsjettet for 2014 anslås til 600 millioner kroner påløpt og om lag 405 millioner kroner bokført. Forslagene til kompenserende tiltak tilsvarer avgiftsøkningen som følger av sektorunntakene. Kompensasjon gjennom bagatellmessig støtte og kjøp av transporttjenester kommer alle arbeidsgivere i distriktene til gode. Kompensasjon gjennom nettolønnsordningen vil i hovedsak berøre arbeidsgivere i Nordland, Troms og Finnmark. Infrastrukturtiltakene er rettet mot de tre nordligste fylkene. Basert på anslagene slik de nå foreligger, vil Nord-Norge med Regjeringens forslag bli kompensert fullt ut for virkningen av sektorunntakene.

Foretak med virksomhet innenfor landbruk, skogbruk og fiske, som faller utenfor EØS-avtalen, kan fortsette med differensierte satser på samme måte som i dag utenfor den notifiserte ordningen.

Regjeringen foreslår at alle kommuner som i dag har differensiert arbeidsgiveravgift, skal omfattes av ordningen. Videre foreslår Regjeringen at ordningen utvides med 31 nye kommuner fra 1. juli. Disse kommunene, med til sammen om lag 156 000 innbyggere, har hatt en svak utvikling i folketall, sysselsetting eller økonomisk vekst. De nye kommunene i ordningen er:

 • Hedmark: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler og Åmot
 • Oppland: Søndre Land og Nordre Land
 • Buskerud: Rollag
 • Telemark: Drangedal, Nome og Hjartdal
 • Aust-Agder: Risør, Gjerstad og Åmli
 • Rogaland: Sauda
 • Hordaland: Tysnes, Kvinnherad og Jondal
 • Møre og Romsdal: Vanylven (sone III), Sande, Stordal, Vestnes og Nesset
 • Sør-Trøndelag: Ørland, Agdenes, Bjugn (sone III) og Meldal (sone III)
 • Nord-Trøndelag: Inderøy

Enkelte sektorer kan i følge retningslinjene ikke lenger bruke differensiert arbeidsgiveravgift, blant annet energi- og transportsektoren. Etter at EU-kommisjonen vedtok nye retningslinjer for regional statsstøtte 19. juni 2013, og ESA vedtok sine retningslinjer 23. oktober 2013, har Norge notifiserte endringer i den differensierte arbeidsgiveravgiften med virkning fra 1. juli 2014.

Basert på blant annet brev av 2. juni 2014 fra Europakommisjonen til norske myndigheter notifiserte norske myndigheter ordningen på nytt den 3. juni 2014. Unntakene for energi- og transportsektorene er her mindre omfattende enn i notifikasjonen som ble sendt i mars. Dette innebærer at blant annet drosjebiltransport, flyttetransport, og utvinning av olje og gass likevel kan inngå i ordningen.

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.