Historisk arkiv

Kompensasjon som bedrer nordnorsk infrastruktur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Da EU endret sitt regelverk for regionalstøtte, måtte også ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift endres med effekt fra 1.juli. Regjeringen følger nå opp arbeidet med infrastrukturtiltak som vil bedre fremkommeligheten i Nord-Norge.

 - Nord-Norge er i vekst og differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig virkemiddel for regjeringen. Vi er i mot den omleggingen EU har besluttet om differensiert arbeidsgiveravgift, der noen sektorer må tas ut av ordningen. Men vi bruker muligheten til å ruste opp Nord-Norge og skape grobunn for enda sterkere vekst, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Regjeringen har allerede prioritert mye til infrastruktur i nord, men med bruk av kompensasjon øker innsatsen ytterligere. Det viktigste vi kan gjøre for å styrke konkurransekraften i nord er å sikre bedre fremkommelighet og bedre tilgjengelighet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Før sommeren presenterte regjeringen endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften i Stortinget. Endringen medfører at enkelte sektorer ikke lenger kan ha redusert avgift.

I proposisjonen lagt frem før sommeren presenterte regjeringen flere kompenserende tiltak for sektorer som ikke lenger kan ha lav arbeidsgiveravgift. Et av tiltakene er investeringer i infrastruktur i Nord-Norge. 

- Vi har fått nyttige innspill og gode råd på veien. Vi har gjennomgått innspillene og prioritert tiltak som vil komme næringslivet i nord til gode. Disse tiltakene kommer på toppen av regjeringens øvrige satsing på samferdselsområdet, sier Solvik-Olsen

Totalt sett er kompenserende tiltak på nivå med økte avgiftsinntekter som følge av omleggingen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Blant flere kompenserende tiltak er økt statlig kjøp av transporttjenester og viktige infrastrukturtiltak for til sammen 1,6 milliarder frem til 2018.

De to statsrådene har møtt og fått innspill fra nordnorsk næringsliv og nordnorske politikere om hvilke infrastrukturtiltak som burde prioriteres. Det vil være en videre prosess for å få innspill og diskutere tiltak for perioden etter 2015.


Tiltak og prosjekter i 2014 og 2015 – fylkesvis oversikt

Dekkelegging på riks- og fylkesvei

Det foreslås bevilget 70 millioner kroner til dekkelegging på riks- og fylkesveger i 2014. Statens vegvesen vurderer hvor behovet er størst. Det vil i hovedsak være mulighetene til å omsette midler i gjeldende kontrakter som blir styrende for hvor det kan legges asfalt i 2014. For 2015 er det satt av 17 millioner kroner til asfaltlegging på riks- og fylkesvegnettet.

Prioriteringen i 2014 kommer i tillegg til regjeringens øvrige satsing på fylkesveiene på 780 millioner.

Nordland:

 
Rv 77 Tjernfjellet

Prosjektet ligger i Saltdal kommune i Nordland, og omfatter bygging av om lag 4 km lang tunnel. Dagens veg er smal (hovedsakelig vegbredde mellom 5,5 og 7,5 m) og svingete. Horisontal- og vertikalkurvaturen er dårlig. Vegen mangler gul midtstripe. Det er en sterk stigning opp Tjernfjellet fra E6. Strekningen er vanskelig å forsere for vogntog, spesielt på vinterføre. Strekningen mangler fullverdig rekkverk på flere partier, der det i stedet er murt opp et betongrekkverk.

 • Det foreslås bevilget 50 millioner kroner i 2015.
 • Midlene går til planlegging og så anleggsstart på slutten av 2015.
 • Tiltaket vil forbedre fremkommeligheten for alle som kjører strekningen, og gi en bedre forutsigbarhet for næringslivet.

Ofotbanen

Bevilgningen i 2014, 20 millioner kroner, vil gå til en rekke mindre tiltak som vil gjøre banen mer robust mot tekniske feil og klimapåvirkninger. Det er også regnet med tiltak på Narvik godsterminal og verkstedområdet etter ønske fra togselskaper og terminaloperatører.

Bevilgningen i 2015 på 10,5 millioner kroner blir brukt til profilutvidelser på to tunneler på Katterat kryssingsspor. Profilutvidelsene er nødvendige både for å få plass til et nytt kontaktledningsanlegg og kunne oppfylle krav til lasteprofil i den trangeste tunnelen.

 • Det foreslås bevilget 20 millioner kroner i 2014 og 10,5 millioner kroner i 2015.
 • Innenfor samlet bevilgning i 2014 og 2015 regner JBV med å kunne disponere midler til installering av en akustisk detektor for unngå havari og risiko for avsporinger på banen.
 • Tiltakene vil gjøre Ofotbanen mer robust

Nordlandsbanen 

Det er behov for mer godstransport på jernbane. For 2014 er det bevilget 24 millioner kroner til investeringer og for 2015 legges det opp til å bevilge ytterligere 10 millioner kroner. Bevilgningene skal brukes til å forlenge kryssingssporet ved Oteråga fra 290 til 600 meter som ligger 24 km øst for Bodø. I prosjektet inngår også bygging av plattform for å betjene reisende som er tilknyttet forsvarsanlegget på Reitan. Et lengre kryssingsspor på opp til 600 meter vil gi økt kapasitet for lengre godstog og mer effektiv persontransport.

 • Det foreslås bevilget 24 millioner kroner i 2014 og 10 millioner kroner i 2015.
 • Tiltakene vil bidra til bedre fremkommelighet for både næringsliv og privatpersoner. Strekningen blir mer robust og effektiv.

Bruer/flaskehalser

Nordland

2015

E6 Midtengbekken bru

10 millioner kroner

E6 Finneidstraumen bru

35 millioner kroner

E6 Medbyelv bru

30 millioner kroner

SUM:

75 millioner kroner

 

Troms

 
E6 Kvænangsfjellet, Troms

E6 over Kvænangsfjellet ligger i Nordreisa og Kvænangen kommuner i Troms.

Kvænangsfjellet er en høyfjellsovergang. Vegen er værutsatt, spesielt på vinteren med rasfare og vind som skaper fokksnø. Problemene blir forsterket ved at vegen har sterk stigning og dårlig kurvatur. E6 over Kvænangsfjellet er hovedferdselsåren mellom resten av landet og Finnmark fylke. Som hovedveg til Finnmark med økende transport av varer og tjenester, er det behov for å få en bedre og mer vintersikker veg. Om vinteren hender det at vegen må stenge i kortere eller lengere perioder eller innføre kolonnekjøring. Prosjektet omfatter tiltak for å bedre fremkommeligheten og regulariteten om vinteren.

 • Det foreslås bevilget 50 millioner kroner i 2015.
 • Midlene går til planlegging med mulighet for anleggsstart hvis planleggingsarbeidet går knirkefritt i 2015.
 • Tiltaket vil forbedre fremkommeligheten for alle som kjører strekningen, og gi en bedre forutsigbarhet for næringslivet.

Bruer/Flaskehalser

Troms

2015

E6 Skogstad bru

20 millioner kroner

E6 Numedal bru

30 millioner kroner

E6 Rakenesura

30 millioner kroner

SUM:

80 millioner kroner

 

Finnmark

 
Polarbase – Hammerfest kommune
Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping av farleden ned til -17 meter ved å fjerne en fjellrygg som stikker ut i dagens led. Breddeutvidelsen medfører også at kursendring i strøm unngås. Hensikten med tiltaket er å redusere ulykkesrisikoen og å bedre regulariteten for større skip og rigger til Polarbase, som er utpekt som forsyningsbase for petroleumsaktiviteten i Barentshavet.

 • Det foreslås bevilget 10 millioner kroner i 2014 og 38 millioner kroner i 2015.

Leirpollen – Tana kommune

Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping av farleden inn til Leirpollen ned til -9 meter, basert på fartøy med dypgående på 6,8 til 7,4 meter og maksimal båtlengde 127 meter. 

 • Det foreslås bevilget 20 millioner kroner i 2015.
 • Hensikten med tiltaket er å bedre innseilingsforholdene til kvartsittbruddet innerst i Leirpollen.

 

Bruer/Flaskehalser

Finnmark

2015

Rv 94 Fallejohka bru

20 millioner kroner

Rv 94 Skuggelv bru

20 millioner kroner

E6 Nyelv bru

5  millioner kroner

SUM:

45 millioner kroner