Historisk arkiv

Historisk arkiv

Enklere å utføre byggetiltak på egen eiendom - forslag til endringer i byggesaksforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Stortinget har vedtatt at det skal bli enklere å utføre mindre tiltak på egen eiendom. Kommunal- og moderniseringdepartementet sender nå på høring forslag til forskriftsendringer der mer detaljerte bestemmelser og forutsetninger fastsettes.

- Det skal bli enklere for folk flest å føre opp mindre tiltak på egen eiendom uten å måtte søke kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Forslagene innebærer større tillit til at den enkelte selv tar ansvar for avklaring av at byggetiltaket er i samsvar med regelverket. Et viktig formål med forslagene er å effektivisere byggesaksprosessene.

I dag må man søke kommunen om tillatelse dersom man vil bygge større enn 15 m2 eller nærmere nabogrensen enn 4,0 meter. Nå heves grensen til 50 m2 for garasjer og uthus, og det foreslås at disse byggene kan plasseres inntil 1,0 meter fra nabogrense uten søknad eller samtykke fra nabo.

For å redusere potensielle ulemper for nabo, foreslås høydebegrensninger slik at disse byggene ikke kan oppføres med en mønehøyde på mer enn 4,0 meter og gesimshøyde på mer enn 3,0 meter.

For generelt å forenkle og lempe på vilkår for unntak fra søknadsplikten, foreslås det for flere andre mindre tiltak utendørs at avstandskravet reduseres til 1,0 m fra nabogrense.

Andre forslag til forenklinger er blant annet at mindre tilbygg på inntil 15 m2 som ikke kan brukes til varig opphold eller beboelse, kan oppføres uten søknad. Det betyr at for eksempel balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelobod på inntil 15 m2 kan oppføres uten søknad.

Det foreslås også at all reparasjon unntas fra søknadsplikt. Hensynet til en effektiv og forsvarlig forvaltning og drift av byggverk tilsier at reparasjon av bygningstekniske installasjoner ikke bør være avhengig av søknadsbehandling.

- Kommunene skal slippe å bruke så mye ressurser på slike mindre byggesaker. Disse sakene utgjør i dag ca. 20 prosent av kommunenes byggesaker, og folk betaler også store summer i saksbehandlingsgebyr. Forslaget vil derfor bety mindre arbeid for kommunen og mindre byråkrati for innbyggerne, sier Jan Tore Sanner.

Også forenklinger i reglene om nabovarsling samt innføring av flere tidsfristregler inngår i det materialet som nå sendes på høring, blant annet en uttalelsesfrist på 4 uker for statlige og regionale myndighetene i dispensasjonssaker.