Historisk arkiv

Styrker kommuneøkonomien i 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Vi styrker kommunene så de kan sørge for mer kunnskap i skolen, bedre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten og fortsette arbeidet med å tette hull i det sosiale sikkerhetsnettet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen foreslår en reell vekst i samlede inntekter på 6,2 milliarder kroner til kommunesektoren i 2015. Av veksten kommer 4,4 milliarder som frie inntekter.

- Veksten i frie inntekter er på nivå med den gjennomsnittlige veksten siden 2008, og det reelle økonomiske handlingsrommet for kommunene blir større i 2015 enn det har vært de siste årene. Kommunene må likevel fortsatt prioritere og sørge for effektiv drift av kommunale tjenester, sier statsråden.

4,4 milliarder kroner kommer som frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst på 1,4 prosent. Veksten i samlede inntekter er 1,2 milliarder kroner høyere enn det ble varslet i Kommuneproposisjonen 2015 som det øverste vekstintervallet.

- Kommunene har både ansvar for bedre velferdstjenester til oss alle og viktige tjenester for de mest sårbare innbyggerne. Forslaget vårt til kommuneramme gjør det mulig for kommunene å gi innbyggerne bedre tjenester, og dekke kostnader knyttet til befolkningsutvikling og pensjon, sier Sanner.

Innenfor rammen av de frie inntektene, er 200 millioner satt av til å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten, slik at barn og unge kan få bedre oppfølging og hjelp. Videre skal 200 mill kroner av veksten i de frie inntektene bidra til å styrke den psykiske helsetjenesten og oppfølgingen av rusavhengige i kommunene.

- Med budsjettforslaget vil kommunene ha mulighet til å styrke tjenestene til sårbare innbyggere og ta vare på de innbyggerne som trenger kommunene mest, sier Sanner.

Veksten i frie inntekter skal også legge til rette for et mer fleksibelt barnehageopptak. Det er satt av 100 millioner kroner til dette.

Regjeringen foreslår særskilte bevilgninger til å dekke kommunenes forpliktelser til å styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse, som vil sikre at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne kan styre sin egen hverdag.

Regjeringen styrker veksttilskuddet fra 61 millioner i 2014 til 393 millioner i 2015. 68 kommuner vil motta veksttilskudd i 2015, mot 24 kommuner i 2014.
- Vekstkommuner opplever særskilte utfordringer med sterk befolkningsvekst. Vi foreslår å styrke veksttilskuddet for å sette kommunene i stand til å utvikle infrastruktur og tjenester i takt med befolkningsutviklingen, sier Sanner.

I tråd med kommuneproposisjonen for 2015, oppdateres fylkenes inntektssystem. Endringen fases inn over fem år.

- Det oppdaterte inntektssystemet er mer rettferdig fordi det bedre fanger opp fylkenes reelle utgifter og bidrar til et likeverdig tjenestetilbud i hele landet. Alle fylkene vil få inntektsvekst i 2015, sier Sanner.

Regjeringen foreslår 500 millioner kroner i vekst i frie inntekter til fylkene, hvorav 200 millioner kroner er satt av til fornying og opprusting av fylkesveiene. I tillegg økes investeringsrammen til fylkene i rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene fra 2 til 3 milliarder kroner i året. Fylkene får 272 millioner til å sikre tuneller.

- Vi øker satsingen på fornying og opprusting av fylkesveier til en milliard. Sammen med andre tiltak gir dette rom for et løft for fylkesveiene. Opprustning av fylkesveiene er viktig for å sikre vekst og verdiskapning i hele landet, sier Sanner.

Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i revidert nasjonalbudsjett for 2014.

Fylkesvis oversikt

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00