Historisk arkiv

Eivind Smith ny leder av Partilovnemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Professor Eivind Smith tiltrer som ny leder for Partilovnemnda. Han erstatter Lagmann Ørnulf Røhnebæk, som etter eget ønske fratrer vervet.

Eivind Smith er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo med forvaltningsrett som hovedarbeidsområde. Smith tiltrer som leder av nemnda 1. juni i år.

Partilovnemnda har som oppgave å kontrollere at reglene om finansiering av politiske partier overholdes, fatte vedtak om inndragning av offentlig støtte om regelverket ikke følges, og avgjøre klagesaker.

Nemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Medlemmene i nemnda er oppnevnt for seks år av gangen. Regjeringen og departementet kan ikke gi instruks til eller omgjøre Partilovnemndas vedtak i enkeltsaker.

Partilovnemndas virksomhet er regulert av partiloven.