Historisk arkiv

Planleggingstiden for E10 Hålogalandsvegen halveres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Planprogrammet er fastsatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt planprogrammet for statlig reguleringsplan for E10 Hålogalandsvegen. - Regjeringen har som mål å halvere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter. I denne saken har vi lagt opp til en planprosess som viser at det er mulig. Planleggingstiden kortes ned til om lag to år, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

E10 Hålogalandsvegen er et stort veiprosjekt på til sammen 160 kilometer, som går gjennom syv kommuner og to fylker. Den viktige veistrekningen mellom Sortland, Harstad og Evenes har i dag for lav standard.

For å sikre en raskere gjennomføring av dette store veiprosjektet besluttet Kommunal- og moderniseringsdepartementet allerede i desember 2014 å bruke statlig plan. De berørte kommunene har stilt seg positive til dette.

Gjennom fastsettelsen av planprogrammet er det besluttet hvilken trasé det skal utarbeides reguleringsplan for. Traseen omfatter i hovedsak utbedring og innkorting langs eksisterende vei på strekningen Sortland-Lødingen-Harstad-Narvik, inkludert flere nye tuneller. Blant annet omfatter prosjektet en ny tunell mellom Kanstadbotn og Fiskfjord.

En ny og utbedret E10 vil bidra til en tryggere og raskere forbindelse i regionen. Ved å fjerne stigninger, utbedre veikryss og bedre veistandarden vil transportnæringen oppleve færre flaskehalser og bedrede kjøreforhold.

- Den nye Hålogalandsvegen vil være viktig for å redusere reisetid og transportkostnader for befolkningen og næringslivet i regionen. Høringen viser at det er stor lokal tilslutning til prosjektet og at samarbeidet mellom de berørte aktørene fungerer godt, sier Sanner.

Planprogrammet var på høring i perioden 23. januar til 6. mars i år. Sammen med planprogrammet ble det også sendt på høring en omfattende silingsrapport som vurderte en rekke ulike trasealternativer for ny E10.

- Ved bruk av statlig plan er det særlig viktig med god involvering av de berørte kommunene. I denne saken er det også viktig med et særlig fokus på reindriftens interesser. Tidlig deltakelse og godt samarbeid kan bidra til å forebygge konflikter og oppnå gode løsninger, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsministeren er glad for engasjementet i planarbeidet, og at det er kommet inn en rekke innspill til planprogrammet.

I denne saken starter planarbeidet rett på reguleringsplan, uten å gå veien om kommunedelplan. På denne måten kan planleggingstiden kortes ned til om lag to år.

Statens vegvesen vil nå melde oppstart av reguleringsarbeidet, og målet er at et forslag til reguleringsplan skal være klart for høring våren 2016. Dette er nødvendig for at prosjektet skal kunne vurderes i forbindelse med utarbeiding av ny Nasjonal transportplan.

Dokumenter: