Historisk arkiv

Forenkler regelverket for kommunal organisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Det er viktig at kommunene involverer ungdom, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne i saker som er viktige for dem. Nå samler vi reglene om disse gruppenes rett til å bli hørt i én og samme lov. Det vil gjøre det enklere for både brukerne og kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Departementet sender nå et lovforslag om medvirkningsordninger for ungdom, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne ut på høring. Ett av grepene er å samle reglene om brukermedvirkning i én lov under ett ansvarlig departement. Detaljerte regler for de enkelte ordningene skal fastsettes i forskrift.

Brukermedvirkning handler om ulike gruppers rett til å si sin mening og bli hørt i saker som berører dem. I dag er kommunene pålagt å ha medvirkningsordninger for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Mange kommuner har også ulike ordninger for å høre ungdommenes mening i saker som er viktige for dem.

- Dagens lovpålagte medvirkningsordninger for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne blir videreført, men det blir enklere både for brukere og kommunene, sier Sanner.

Når det gjelder medvirkningsordning for ungdom, har det vært mye usikkerhet og ulik praktisering av ordningen i kommunene. Ved forrige kartlegging, i 2012, hadde ni av ti kommuner en representasjonsordning for unge. Regjeringen ønsker et tydelig og enhetlig regelverk for ungdomsmedvirkning som må følges dersom en kommune eller fylkeskommune innfører en slik ordning.

- Det er viktig at kommunene involverer ungdom i saker som er viktig for dem. Det nye regelverket vil være enkelt å praktisere og det legger til rette for gode ordninger som gir ungdom mulighet for å medvirke i lokale prosesser. Jeg stoler på at folkevalgte i kommuner og fylker ser behovet, og mener at ordningen fortsatt bør være frivillig for kommunene, sier Sanner.

 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00