Historisk arkiv

Mer treffsikker og fleksibel bostøtte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– De som mister inntekt brått, skal raskt fanges opp av det sosiale sikkerhetsnettet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Bostøtte skal sikre de som har lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig. Fra årsskiftet skal bostøtten beregnes ut fra den siste månedens inntekt. Det betyr at den fanger opp inntektsendringer med en gang slik at støtten til enhver tid er tilpasset søkernes reelle økonomiske situasjon. I dag legges 1-2 år gamle inntektstall fra likningen til grunn for beregningen.

– Med denne endringen blir bostøtten mer rettferdig. Bostøtten er en viktig ordning, og vi må passe på at den går til dem som virkelig trenger den, sier Sanner.

En del husstander vil rettmessig miste bostøtten. Dette er husstander som ifølge oppdaterte inntektstall har for høy inntekt til å få bostøtte. Mange av disse husstandene ville med dagens ordning mistet bostøtten senere, når likningsinntekten for året blir tilgjengelig.

– Målet er å unngå at folk får bostøtte de ikke skulle hatt og senere må betale tilbake store beløp til staten. Et slikt krav om tilbakebetaling kan være en stor belastning, sier Sanner.

Husstander som ikke har hatt vesentlige inntektsendringer siden forrige likning, vil få omtrent samme bostøtte etter omleggingen.

Endringen gjennomføres ved at Husbanken henter oppdaterte inntektsopplysninger fra Skatteetaten. Alle offentlige og private arbeidsgivere og NAV innrapporterer hver måned utbetalinger, lønn og andre ytelser til skattemyndighetene. Husbanken blir blant de første som gjør bruk av denne muligheten for å behovsprøve en ytelse opp mot oppdaterte inntektsdata.

Husbanken vil informere om endringene på sine nettsider.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.