Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

SMS-varsling og brev førte til økt valgdeltakelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

SMS og brev til velgere før lokalvalget i 2015 ga økt valgdeltakelse blant unge og velgere med innvandrerbakgrunn, viser en fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF). – Det er bra for demokratiet at vi kan mobilisere velgere som fra før har lav valgdeltakelse, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 ble det testet ut ulike tiltak mot et utvalg av velgerne, for å undersøke om de påvirket valgdeltakelsen. Målet var å øke valgdeltakelsen i samfunnsgrupper som har vist seg å ha lavere valgdeltakelse enn gjennomsnittet i befolkningen. Prosjektet ble gjennomført av ISF på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

SMS-varsling

Den siste uka før valget sendte valgmyndighetene ut 135.018 SMS-meldinger til et tilfeldig utvalg velgere, med påminnelse om valget og med oppfordring om å delta. Tiltaket hadde særlig effekt overfor unge velgere under 30 år og velgere med innvandrerbakgrunn. Blant de unge økte valgdeltakelsen med 4,6 prosentpoeng, mens det ga en økning på 3 prosentpoeng blant velgerne med innvandrerbakgrunn. Resultatene er statistisk signifikante.

Brev

19.500 tilfeldig utvalgte velgere med innvandrerbakgrunn ble inndelt i tre grupper og fikk brev med noe ulikt budskap like før valgdagen. Dette tiltaket hadde betydelig effekt på velgere med innvandrerbakgrunn som fikk stemmerett for første gang i 2015: Brevene ga en effekt på mellom 5,6 og 7,0 prosentpoeng i økt valgdeltakelse, avhengig av budskapet de inneholdt.

I tillegg fikk drøyt 92.100 tilfeldig utvalgte velgere et valgkort med flere begrunnelser for hvor viktig det er å delta i valget. Dette tiltaket hadde ingen effekt på valgdeltakelsen.

- Resultatene fra disse eksperimentene viser tiltak for å øke valgdeltakelsen som virker. Det er interessant at virkningen er særlig stor i grupper som fra før har lav valgdeltakelse. Det er et sunnhetstegn for demokratiet at alle grupper i samfunnet deltar i valg, mener kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Departementet vil vurdere om det kan være hensiktsmessig at tiltakene med suksess bør videreføres ved senere valg og hvordan de eventuelt skal innrettes.