Historisk arkiv

Forbedrer administrasjonen i fylkesmannsembetene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen har besluttet at Fylkesmennnenes fellesadministrasjon (FMFA) skal etableres i Arendal. – Ved å samle administrativ kompetanse og kapasitet, vil vi få bedre styring av embetene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Ved å etablere enheten i Arendal kan vi bruke og videreutvikle gode kompetansemiljøer i denne regionen, påpeker han. Dette er i tråd med planen for lokalisering av statlige arbeidsplasser, som er utarbeidet i samarbeid med Venstre.

Gode administrative tjenester er en forutsetning for at fylkesmannsembetene kan løse sine samfunnsoppdrag. Embetene har høy kompetanse innen det administrative området.

Når kompetansemiljøene samles i en egen enhet, kan vi skape mer attraktive fagmiljøer og styrke kvaliteten på tjenestene. I tillegg vil sårbarheten samlet sett reduseres, påpeker statsråd Sanner.

Fylkesmennenes fellesadministrasjon etableres fra 1. januar 2019. FMFA vil bestå av medarbeidere som arbeider med administrative oppgaver i embetene i dag. Lederen vil ha kontorplass i Arendal, mens storparten av medarbeiderne vil ha kontorplass ved embetene rundt i landet som i dag. Enheten vil på sikt ha om lag 5-15 medarbeidere i Arendal.

FMFA vil få ansvar for styrings-, drifts- og utviklingsoppgaver innen følgende tjenesteområder:

  • IKT, informasjon- og dokumentforvaltning
  • HR og personalforvaltning
  • Økonomi og anskaffelser

Ved at FMFA har hovedsete sammen med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i Arendal, legges det til rette for gode og kostnadseffektive administrative ordninger for den nye enheten.

– FMFA vil ha en likeverdig relasjon til alle embetene rundt i landet. Det å være lokalisert sammen med et embete bidrar til at denne enheten har lett tilgang til "på stedet informasjon" om hvordan tjenestene fungerer i det daglige, sier Sanner. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00