Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

OECD gir Norge ros for sin mangeårige innsats på digitaliseringsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

OECD har gjennomført en gjennomgang av digitaliseringen av offentlig sektor i Norge i perioden august 2016 – juli 2017. OECDs funn viser at Norge er et av de landene i Europa og i OECD som har kommet lengst når det gjelder digitalisering av offentlig sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Arbeidet med digitalisering har i følge OECD bidratt til å forbedre offentlige tjenester som i større grad setter brukeren i sentrum, økt digital kompetanse i befolkningen og et mer konkurransedyktig næringsliv. Norges offentlige sektor, næringsliv og samfunnet generelt blir stadig mer digitalisert og dette gjør at Norge blir sett som et av verdens ledende land på digitaliseringsområdet.

– Det er gledelig med ros fra OECD og at arbeidet med digitalisering gir resultater. Vi jobber videre med å fornye og digitalisere både tjenester og arbeidsprosesser i offentlig sektor. Fremover må vi jobbe med løsninger som er enda bedre tilpasset innbyggernes hverdag, og som går på tvers av skillelinjene i offentlig sektor, sier Sanner.

OECD trekker frem at Norge gjør mye bra, men det er også flere områder hvor vi kan jobbe bedre eller på en annen måte. OECD mener at samordningen på tvers av statlige sektører bør styrkes, og mellom staten og kommunene.

OECD understreker at brukerne bør være pådrivere for hvordan offentlig sektor lager og leverer tjenester slik at tjenestene møter behovene i befolkningen.

Derfor må virksomhetene involvere brukerne på en mer systematisk måte. Her kan Norge bli bedre.

OECDs rapport er et grundig og solid arbeid som gir viktig innspill og råd til videre arbeid. Mange av OECDs anbefalinger er i tråd med regjeringens Digital Agenda.

Departementet skal vurdere funnene og anbefalingene høsten 2017.

OECD Digital Government Studies: Digital Government Review of Norway. Boosting the Digital Transformation of the Public Sector

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00