Historisk arkiv

Ber om full gjennomgang av Tolga-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen ber om en helhetlig gjennomgang av alle deler av den såkalte Tolga-saken. – Vi skal komme til bunns i hva som har skjedd, slik at vi kan unngå at noe slikt skjer igjen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

De siste ukene har VG skrevet om tre brødre fra Tolga kommune, som fikk vite at de har stått i kommunens register over psykisk utviklingshemmede siden 2012 og 2013. Dette har gitt kommunen ekstra inntekter gjennom inntektssystemet. Nye tester viser at to av brødrene ikke har denne diagnosen. Brødrene ble satt under vergemål i fjor. Alle de tre brødrene har nå fått opphevet sine vergemål.

– Dette er en alvorlig sak. Det offentlige er til for innbyggerne, og vi er avhengige av at innbyggerne har tillit til systemet. Når slike saker kommer opp, er det vår jobb å gå gjennom hva som har skjedd på en grundig og skikkelig måte, sier Mæland.

Hun følger opp saken sammen med helseminister Bent Høie og justis-, beredskaps-, og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

Sektorvis gjennomgang

Fredag mottok Kommunal- og moderniseringsdepartementet en redegjørelse fra Fylkesmannen i Hedmark. Fylkesmannen i Hedmark anbefaler en uhildet gjennomgang av saken. Det har også ordføreren i Tolga kommune uttrykt ønske om.

Det er de etablerte tilsynsmyndighetene som nå skal gå gjennom saken. Det betyr at Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland går gjennom de ulike delene av saken.

– Helsepersonell skal gi forsvarlig og omsorgsfull hjelp til pasientene sine. Å sette en alvorlig diagnose uten å snakke med pasienten er i strid med dette. Utredning og diagnostisering av psykisk utviklingshemming skal skje på en grundig måte. Det er viktig for pasientens rettsikkerhet, sier Høie.

– Vergemål er en støtteordning for dem som av ulike grunner trenger bistand til å håndtere økonomiske eller personlige forhold. Nå er vergemålene for de tre brødrene opphevet, men det er viktig at vi finner ut hva som har skjedd i denne saken og hva vi kan lære av det, sier Wara.

Fylkesmannen i Hordaland blir settefylkesmann og får i oppdrag å gjennomføre en bred lovlighetskontroll med Tolga kommunes avgjørelser i saken.

Viktig å vurdere helheten

Statsrådene har bedt de tre etatene om å koordinere arbeidet og lage en felles sluttrapport.

–  Det er viktig at alle problemstillinger som går på tvers av sektorer og ansvarsområder også belyses. Jeg vil derfor be fylkesmannen i Hordaland ta hovedansvar for en felles rapport, som i tillegg til å oppsummere funn på hver sektor, gjør en helhetlig vurdering av saken og anbefaler forbedringstiltak, sier Mæland.

Innfører stikkprøvekontroll

VG viser til en stor økning i antall rapporterte psykisk utviklingshemmede de siste årene.

– Av hensyn til den enkelte innbygger som får en slik diagnose og det at vi skal ha et system folk har tillit til, vil regjeringen likevel sette i gang en stikkprøvekontroll av om slike diagnoser er gitt på et tilstrekkelig godt faglig grunnlag, sier Mæland.

Vi har i dag ikke tilstrekkelig grunnlag for å si noe om omfanget av feildiagnostisering og om det eventuelt skjer over- eller underdiagnostisering av psykisk utviklingshemmede.

– Jeg vil be Helsedirektoratet om å se nærmere på dette. Jeg vil også be direktoratet om å gå gjennom hvordan utredning og fastsetting av diagnosen psykisk utviklingshemming foregår og vurdere behovet for tydelige retningslinjer om diagnostisering av psykisk utviklingshemming, sier Høie.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.