Historisk arkiv

Kommunene må planlegge for klimaendringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Det er viktig at klimatilpasning blir en vesentlig del av offentlig planlegging, slik at vi står bedre forberedt til å møte utfordringene av framtidige klimaendringer, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen har i dag vedtatt statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.

Formålet med retningslinjene er at kommunene, fylkeskommunene og staten gjennom sin planlegging skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp, og å begrense eller unngå ulemper grunnet klimaendringer, og dra nytte av eventuelle fordeler.

Dagens retningslinjer for klima og energi blir derfor utvidet til også å gjelde klimatilpasning.

Tar hensyn til klimaet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen understreker at det er avgjørende å ta hensyn til klimaet for å sikre en bærekraftig utvikling.

–  Vi ser allerede konsekvensene av klimaendringene, både med tørke og flom. Det er helt avgjørende at fylker og kommuner tar høyde for klimaendringene i planlegging av alt fra boligområder, næringsbygg, grøntområder og rørledninger, til nye helseutfordringer, sier Elvestuen.

Retningslinjene gir føringer for hvordan klimatilpasning skal bli ivaretatt i planleggingen.

Når konsekvensene av klimaendringene blir vurdert, skal høye alternativer fra nasjonale beregninger om fremtiden legges til grunn.

Dette er nærmere forklart i veiledere og i de fylkesvise klimaprofilene som er utarbeidet.

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00