Historisk arkiv

Ti tiltak for hindre uønsket påvirkning i valggjennomføringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen lanserer i dag en tiltaksplan som skal styrke motstandsdyktigheten mot påvirkning og hybride trusler i gjennomføringen av høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Åpenhet og tillit er grunnleggende i demokratiet vårt. De siste årene har vi sett at påvirkningskampanjer og desinformasjon har fått mer oppmerksomhet i forbindelse med valg i flere land. Dette har ikke noe med valgsystemene våre å gjøre, men hvordan man kan påvirke folk ved å spre usannheter og gi et uriktig verdensbilde.

− Vi vil opprettholde den høye tilliten folk har til valggjennomføringen i Norge. Vi tar trusler om utenlandsk påvirkning på alvor, og har derfor styrket innsatsen mot påvirkning i valggjennomføringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Bredt sammensatt arbeidsgruppe

For å sikre valget på en god måte, har vi opprettet en arbeidsgruppe med alle relevante departementer og aktører. Arbeidsgruppa står bak de ti tiltakene i planen, som samlet sett skal styrke motstanden mot slike trusler både før og etter valget.

Det er ikke avdekket forsøk på påvirkning i Norge. Likevel er det viktig å være godt forberedt.

− Mange land har gjennomført liknende arbeid de siste årene. Vi har kommet fram til tiltak vi mener er godt tilpasset trusselbildet. Mange av tiltakene er allerede innarbeidet i valgforberedelsene, mens noen er helt nye, sier Mæland.

Tiltak mot velgere, kandidater og medier

Tiltakene er rettet både mot kandidater, innbyggere, medier og de som er ansvarlige for gjennomføring av valget. Vi er allerede i gang med å gjennomføre tiltakene, og vil frem mot valget sørge for at alle tiltakene blir gjennomført på en god måte.

− Frie valg er en hjørnestein i demokratiet. Det er avgjørende å forebygge forsøk på uønsket påvirkning av valg. Som samfunnssikkerhetsminister er jeg veldig glad for at flere departementer samarbeider om tiltaksplanen som skal bidra til trygge kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2019, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp).

Arbeidsgruppen har vært ledet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har representanter fra Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Valgdirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Etterretningstjenesten (E-tjenesten) og Medietilsynet.

Nytt mandat fram mot stortingsvalget

Vi ser at arbeidsgruppen har gjort samarbeid og koordinering på tvers av sektorer og fagfelt bedre. Etter valget vil gruppen gå gjennom erfaringene fra høstens valg. Fram mot stortings- og sametingsvalget i 2021 skal gruppen få nytt mandat og vurdere eventuelle nye tiltak dersom det er behov for det.

Regjeringens tiltaksplan

  1. Regjeringen sikrer i samarbeid med Valgdirektoratet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten at det gjennomføres nødvendige sikringsrisikoanalyser for gjennomføringen av valget.
  2. Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten utarbeider en felles informasjonsbrosjyre som sendes til alle kandidater som stiller til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. Brosjyren skal bidra til å øke listekandidatenes bevissthet om uønsket påvirkning, og gjøre kandidatene bedre rustet til å motstå denne type påvirkning.
  3. Politiets sikkerhetstjeneste gir beslutningsstøtte og sikkerhetsfaglige råd til politiske partier, myndighetspersoner og aktuelle virksomheter. Politiets sikkerhetstjeneste og politiet håndterer eventuelle hendelser.
  4. Nasjonal sikkerhetsmyndighet etablerte før valget i 2017 en beredskapstjeneste for sosiale medier. Denne videreføres ved valget i 2019. Beredskapstjenesten skal gjøre det vanskeligere å hacke profiler tilhørende sentrale myndigheter og myndighetspersoner. Den skal gjøre det mulig å ta tilbake kontrollen raskt dersom dette likevel skulle skje, og gjør det vanskeligere å utgi seg for å være representanter for sentrale myndigheter og myndighetspersoner på sosiale medier.
  5. KMD fastsatte i februar en ny bestemmelse i valgforskriften, som fastslår at den foreløpige opptellingen av alle stemmesedler skal skje ved manuell telling. Sikkerheten ved opptellingen ivaretas gjennom to uavhengige opptellinger.
  6. Valgdirektoratet har gjennomført opplæring av de ansvarlige for valggjennomføringen i kommuner og fylkeskommuner for å øke bevisstheten om sikringen av de tekniske løsningene som brukes ved valget.
  7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utlyst et forskningsoppdrag om kartlegging av informasjonspåvirkning ved valget i 2019.
  8. Medietilsynet gjennomfører seminar om kritisk medieforståelse og falske nyheter.
  9. Medietilsynet gjennomfører kampanje om "Hvordan avdekke falske nyheter" i forbindelse med valget i 2019 og kvalitativ studie av politisk påvirkning på sosiale medier i forbindelse med valg.
  10. KMD inviterer representanter fra mediene til dialogmøte.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: 22 24 25 00