Historisk arkiv

Ny ordning for refusjon av tap som følge av hevnaksjoner mot statsansatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen har besluttet å etablere en ordning hvor statsansatte kan få refundert tap eller merutgifter dersom de blir utsatt for hevnaksjoner som har sammenheng med arbeidet de gjør for staten.

Mange ansatte i staten utøver myndighet overfor borgerne som del av sitt arbeid. Dette kan gjøre dem utsatte for hevnaksjoner. Den nye ordningen innebærer at statsansatte kan søke arbeidsgiver om refusjon, dersom de opplever at eiendom og eiendeler blir ødelagt, og dette ikke dekkes av forsikringen. De kan også søke om refusjon hvis de opplever inntektstap som følge av at det blir iverksatt sikkerhetstiltak. Dette er tap eller merutgifter som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen eller voldsoffererstatningsordningen.

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en ordning som gjør at statlige arbeidsgivere kan refundere merutgifter og tap som følge av hevnaksjoner. Heldigvis er dette noe som bare rammer ytterst få, men for dem det gjelder er det både rett og rimelig at tapene kan dekkes av arbeidsgiver, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Med hevnaksjon menes for eksempel handlinger som vold og overfall, ødeleggelse av eiendom og eiendeler og trusler. En hevnaksjon kan ramme både den statsansatte selv og medlemmer av husstanden. En trussel eller hevnaksjon kan føre til at politiet vurderer at det bør iverksettes sikkerhetstiltak som omfatter hele husstanden. Reglene gjelder derfor for statsansatte og medlemmer av den statsansattes faste husstand.