Historisk arkiv

Regjeringen legger frem nasjonal strategi for kunstig intelligens

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- For å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn i årene som kommer, må vi jobbe smartere og mer effektivt. Kunstig intelligens (KI) blir viktig for å få det til. Nå får vi et rammeverk for utviklingen og bruken av denne teknologien i Norge, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens ble lagt frem på et frokostmøte på MESH tirsdag 14. januar. Over 160 personer fra næringslivet, akademia og offentlig sektor deltok på lanseringen, i tillegg til at mange fulgte arrangementet på nett. 

- Norge har gode forutsetninger for å lykkes med kunstig intelligens. Vi har en befolkning som ønsker å ta i bruk ny teknologi, et næringsliv som allerede er teknologisk avansert og en offentlig sektor som er kommet langt med digitalisering, sier Astrup.

Den nasjonale strategien for kunstig intelligens omhandler både grunnleggende forutsetninger for å kunne utvikle og ta i bruk KI, hvordan Norge skal utvikle kompetanse innen KI, og hvordan offentlig og privat sektor skal kunne utnytte innovasjonskraften som ligger i KI innenfor etiske rammer.

- For å lykkes med KI i Norge må vi ha et KI-vennlig regelverk, tilgang til data, sikre mobil- og bredbåndsnett, nok regnekraft og god tilgang til norske og samiske språkressurser. I strategien har vi flere tiltak som bidrar til dette, sier Astrup.

Samfunnets evne til å utvikle og ta i bruk kunstig intelligens avhenger også av forskningsinnsats, høyere utdanning og at vi har riktig kompetanse i arbeidslivet.

- Vi må utnytte den innovasjonskraften som ligger i kunstig intelligens – både i offentlig sektor og næringslivet. Men vi mener at bør skje på en etisk og menneskevennlig måte som respekterer menneskerettighetene, personvernet og demokratiet. Derfor inneholder strategien syv etiske prinsipper som vi forventer at følges i Norge, sier Astrup.

Her er noen av tiltakene i strategien:

 • Gi veiledning til offentlige virksomheter slik at de blir flinkere til å stille krav til næringslivet om tilgang til data ved inngåelse av kontrakter.
 • Vurdere områder der det er i samfunnets interesse å kreve at data fra næringslivet gjøres tilgjengelig, og å vurdere om det å stille slike krav i forbindelse med tildeling av konsesjoner kan være en måte å få til dette på, på konsesjonsområder med stor samfunnsnytte.
 • Utarbeide en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon, og sette ned en ekspertgruppe som skal se på forutsetninger og vilkår for deling av data i og fra næringslivet.
 • Gå igjennom og vurdere regelverk som er til hinder for hensiktsmessig og ønsket bruk av kunstig intelligens.
 • Etablere en regulatorisk sandkasse på personvernområdet for å gi virksomheter mulighet til å prøve ut ny teknologi innenfor gitte rammer.
 • Bidra til at det samles flere norske språkressurser i Språkbanken.
 • Vurdere å delta i Europakommisjonens neste rammeprogram for Horisont Europe og Digital Europe Programme (DEP).
 • Ha tydelige forventninger til at studiestedene dimensjonerer og innretter studietilbudet innenfor KI i tråd med behovene i arbeidsmarkedet.
 • Oppfordre utdanningsinstitusjonene til å vurdere hvordan personvern og etikk kan få en sentral plass i utdanninger innen KI.
 • Lansere KI-kurset "Elements of AI" på norsk i et samarbeid med NTNU og gjennomføre #AIchallenge i Norge.
 • Opprette et samarbeidsforum for forbruker-, konkurranse- og personvernmyndigheter, Digital Clearing House Norge.
 • Fortsette å delta i europeiske og internasjonale fora for å fremme ansvarlig og pålitelig bruk av KI.

Strategien inneholder også et sett med etiske prinsipper for utvikling og bruk av kunstig intelligens i Norge:

 • KI-baserte løsninger skal respektere menneskets selvbestemmelse og kontroll.
 • KI-baserte systemer skal være sikre og teknisk robuste.
 • KI skal ta hensyn til personvernet.
 • KI-baserte systemer må være gjennomsiktige og etterprøvbare.
 • KI-systemer skal legge til rette for inkludering, mangfold og likebehandling.
 • KI skal være nyttig for samfunn og miljø.
 • KI-baserte systemer skal være basert på ansvarlighet og revisjon.

Se Nasjonal strategi for kunstig intelligens her

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00